اطلاعیه به کلیه همکاران طراح و ناظر و همچنین مجریان تاسیسات برقی

اطلاعیه به کلیه همکاران طراح و ناظر و همچنین مجریان تاسیسات برقی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اطلاعیه

به کلیه همکاران طراح و ناظر و همچنین مجریان تاسیسات برقی

یادآوری می گردد الکترود زمین عبارت است از یک قطعه هادی که در تماس مستقیم با زمین بوده و با آن اتصال الکتریکی برقرار کند.( پیوست یک، بند  1-10-1 مبحث 13 مقررات ملی ساختمان ویرایش 1395) بر این اساس استفاده از هرنوع دستگاه دیگری اعم از الکترونیکی و غیره که خارج از تعریف فوق باشند به عنوان الکترود زمین مجاز نیست.