برنامه ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب

برنامه ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

احتراماً به پیوست نامه شماره 31875/ش م وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی موضوع" برنامه ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب" مصوب شورای فرهنگ عمومی کشور ارسال می گردد.