برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین معماری 98/02/19

برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین معماری 98/02/19

 

بـسـمـه تـعـالـی

بـرنـامـه کـلاس ارتقاء پایه مهندسین مـعـمـاري

 

عنوان دوره

رشته

صلاحیت

ارتقا به پایه

ساعت شروع كلاس

تاریخ شروع

تاریخ پایان

تاریخ امتحان

اصـول و مـبـانـي طـراحـي بـنـاهـاي بـلـنـدمـرتـبـه

معماري

طراحی و نظارت

پایه2به1

8:30 صبح

پـنـجـشـنـبـه

98/2/18

جـمـعـه

98/2/20

جـمـعـه

98/2/20

 

تـوجـه:

1-    جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

2-    بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی جهت ورود به کـلاس و امتحـان الـزامی می بـاشـد.

    *محل برگزاري کلاس: ساختمان شماره 2 واقع در شهرک لاله، خیابان شهید زریسفی 8، سالن آموزش مي باشد. 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان کرمان