برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین معماری 98/02/05

برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین معماری 98/02/05

بسمه تعالی

 

بـرنـامـه کـلاس ارتـقـاء پـايـه مـهـنـدسـیـن معماري

عنوان دوره

رشته

صلاحیت

ارتقاءبه پایه

ساعت شروع کلاس

تاریخ شروع

تاریخ پایان

تاریخ امتحان

بـكـارگـيـري اسـتـانـداردهـا، مـقـررات مـلـي، راهـنـمـاهـاي طـراحـي در مـعـمـاري

معماري

نظارت و طراحي

پایه3به2

8:30 صبح

پـنـجـشـنـبـه

98/02/05

جـمـعـه

98/02/06

جـمـعـه

98/02/06

 

 

تـوجـه:

1-    جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

2-    بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی جهت ورود به کـلاس و امتحـان الـزامی می بـاشـد.

    *محل برگزاري کلاس: ساختمان شماره 2 واقع در شهرک لاله، خیابان شهید زریسفی 8، سالن آموزش مي باشد. 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان کرمانآخرین مطالب