برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین عمران 98/01/22

برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین عمران 98/01/22

 

بـسـمـه تـعـالـی

 بـرنـامـه کـلاس ارتـقـاء پـايـه مـهـنـدسـیـن عـمـران

 

  

ردیـف

عنوان دوره

رشته

صلاحیت

ارتقاءبه پایه

ساعت شروع کلاس

تاریخ شروع

تاریخ پایان

تاریخ امتحان

1

 

آشـنـايـي بـا مـبـانـي پـدافـنـد غـيـرعـامـل

 

عمران

نظارت

پایه3به2

8:30 صبح

پـنـجـشـنـبـه

98/01/22

جـمـعـه

98/01/23

جـمـعـه

98/01/23

 

  تـوجـه:

1-      جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

2-      بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی جهت ورود به کـلاس و امتحـان الـزامی می بـاشـد.

 

     *محل برگزاري کلاس: ساختمان شماره 2 واقع در شهرک لاله، خیابان شهید زریسفی 8، سالن آموزش مي باشد. 

 

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان کرمانآخرین مطالب