تقویم آموزشی دوره های ارتقاء پایه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان در بهار 1398

تقویم آموزشی دوره های ارتقاء پایه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان در بهار 1398

 

بـسـمـه تـعـالـی

 

 

تقویم آموزشی دوره ­های ارتقاء پایه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان در بهار 1398

 

 

 

ردیـف

عنوان دوره

رشته

صلاحیت

ارتقاءبه پایه

ساعت شروع كلاس

تاریخ شروع

تاریخ پایان

تاریخ امتحان

1

آشـنـايـي بـا مـبـانـي پـدافـنـد غـيـرعـامـل

عمران

نظارت

پایه3به2

8:30

پـنـجـشـنـبـه

98/01/22

جـمـعـه

98/01/23

جـمـعـه

98/01/23

2

ضـوابـط طـراحـي سـاخـتـمـانـهـاي بـا مـصـالـح بـنـايـي و مـقـاوم سـازي آن

عمران

محاسبات

پایه3به2

8:30

پـنـجـشـنـبـه

98/01/29

جـمـعـه

98/01/30

جـمـعـه

98/01/30

3

شـالـوده­هـاي عـمـيـق

عمران

محاسبات

پایه2به1

8:30

سـه شــنـبـه

98/02/03

چـهـارشـنـبـه

98/02/04

چـهـارشـنـبـه

98/02/04

4

بـكـارگـيـري اسـتـانـداردهـا، مـقـررات مـلـي، راهـنـمـاهـاي طـراحـي در مـعـمـاري

معماري

نظارت و طراحي

پایه3به2

8:30

پـنـجـشـنـبـه

98/02/05

جـمـعـه

98/02/06

جـمـعـه

98/02/06

5

آشـنـايـي بـا شـرح وظـايـف مـجـري، ضـوابـط حـقـوقـي مـرتـبـط و قـراردادهـاي سـاخـت

عمران و معماري

اجرا

پایه3به2 و

پایه2به1

8:30

پـنـجـشـنـبـه

98/02/12

جـمـعـه

98/02/13

جـمـعـه

98/02/13

6

اصـول و مـبـانـي طـراحـي بـنـاهـاي بـلـنـدمـرتـبـه

معماري

نظارت و طراحي

پایه2به1

8:30

پـنـجـشـنـبـه

98/02/19

جـمـعـه

98/02/20

جـمـعـه

98/02/20

7

تـأسـيـسـات بـهـداشـتـي

مكانيك

نظارت و طراحي

پایه3به2

8:00

چـهـارشـنـبـه

98/02/25

پـنـجـشـنـبـه

98/02/26

پـنـجـشـنـبـه

98/02/26

8

عـايـق بـنـدي صـوتـي و حـرارتـي و سـيـسـتـم­هـاي اطـفـاي حـريـق

مكانيك

نظارت و طراحي

پایه2به1

14:30

پـنـجـشـنـبـه

98/02/26

جـمـعـه

98/02/27

جـمـعـه

98/02/27

9

اجـراي سـاخـتـمـانـهـاي فـولادي

عمران و معماري

اجرا

پایه3به2 و

پایه2به1

8:30

پـنـجـشـنـبـه

98/03/23

جـمـعـه

98/03/24

جـمـعـه

98/03/24

10

روشـهـاي اجـرا و كـنـتـرل اتـصـالات در سـازه‌هـاي فـولادي

عمران

نظارت

پایه2به1

8:30

پـنـجـشـنـبـه

98/03/30

جـمـعـه

98/03/31

جـمـعـه

98/03/31

 

 

 

*توجه:

 

 

 

( هر دوره حداکثر یک هفته قبل از برگزاری، جهت ثبت نام در سامانه مهندسین معرفی میگردد.) 

 

 

 1-     جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

 2-     بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی جهت ورود به کـلاس و امتحـان الـزامی می بـاشـد.

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان كرمانآخرین مطالب