نامه شورای مرکزی در خصوص تسویه حساب مالیاتی

نامه شورای مرکزی در خصوص تسویه حساب مالیاتی

 

احتراماً بدین وسیله اعلام میگردد، چنانچه سازمانهای نظام مهندسی ساختمان کشور و تمام مهندسان محترم تا پایان سال عملکرد 1397 دارای بدهی قطعی شده ای باشند، میتوانند، با پرداخت اصل مالیات و جرایم غیر قابل بخشش تا 1397/12/25 به واحدهای مالیاتی خود مراجعه و از معافیت کلیه جرائم قابل بخشش برخوردار شوند، هرچند این دستورالعمل قبلاً از طریق کارگروه مالی- مالیاتی به تمامی مدیران محترم و خزانه داران اعلام گردیده است، این دستورالعمل بعنوان "تاکید مجدد" تلقی میشود.آخرین مطالب