برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین عمران 97/11/30

برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین عمران 97/11/30

 

بـسـمـه تـعـالـی

بـرنـامـه کـلاس ارتـقـاء پـايـه مـهـنـدسـیـن عـمـران

 

ردیـف

عنوان دوره

رشته

صلاحیت

ارتقاءبه پایه

ساعت کلاس

تاریخ شروع

تاریخ پایان

تاریخ امتحان

1

ویرایش چهارم آئین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله- استاندارد 2800 ایران برای ساختمان های متداول

عمران

محاسبات

پایه3به2

14:00-20:00

سه شـنـبـه

97/11/30

چهارشنبه

97/12/01

چهارشنبه

97/12/01

2

ویرایش چهارم آئین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله- استاندارد 2800 ایران برای ساختمان های بلندمرتبه

عمران

محاسبات

پایه 2 به1

14:00-20:00

سه شنبه

97/11/30

چهارشنبه

97/12/01

چهارشنبه

97/12/01

 

تـوجـه:

1-      جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

2-      بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی جهت ورود به کـلاس و امتحـان الـزامی می بـاشـد.

 

 

 

 

 سازمان نظام مهندسی ساختمان

 

استان کرمانآخرین مطالب