سمینار حقوق مهندسی- آشنایی با تغییرات آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان درشهرستان زرند

سمینار حقوق مهندسی- آشنایی با تغییرات آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان درشهرستان زرند

        بـسـمـه تـعـالـی

 

          قابل توجه كليه اعضاء داراي پروانه اشتغال

سمینار "حـقوق مهندسي (آشنايي با تغييرات آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان)"

با امتياز تـمـديـد پـروانـه اشـتـغـال

در شـهـرسـتـان زرنـد برگزار مي گردد.

 

ردیـف

عـنـوان سـمـیـنـار

تـاریـخ سـمـیـنـار

سـاعـت سـمـیـنـار

محل برگزاري

1

حـقـوق مـهـنـدسـي (آشـنـايـي بـا تـغـيـيـرات آيـيـن نـامـه اجـرايـي قـانـون نـظـام مـهـنـدسـي و كـنـتـرل سـاخـتـمـان)

چـهـارشـنـبـه

97/11/17

18:00– 14:00

زرنـد، کـیـلـومـتـر 5 جـاده سـربـاغ، دانـشـگاه آزاد اسـلامـی واحـد زرنـد

 

تـوجـه:

1-     جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

2-     محل برگزاري سمينار: زرنـد، کـیـلـومـتـر 5 جـاده سـربـاغ، دانـشـگاه آزاد اسـلامـی واحـد زرنـد مي باشد.

3-     بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی الـزامی می بـاشـد.

 

 

 

 

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان کرمانآخرین مطالب