برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین برق 97/11/16

برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین برق 97/11/16

  بسمه تعالی

 

 

 

بـرنـامـه کـلاس ارتـقـاء پـايـه مـهـنـدسـیـن برق

ردیـف

عنوان دوره

رشته

صلاحیت

ارتقاءبه پایه

ساعت کلاس

تاریخ شروع

تاریخ پایان

تاریخ امتحان

1


بـهـيـنـه سـازي و صرفـه جـوئـي مـصـرف انـرژي الـکـتـريـکـي سـاخـتـمـانـهـا 1

برق

نظارت و طراحي

پایه3به2

8:00-12:00

14:00-18:00

سـه شــنـبـه

97/11/16

چـهـارشــنـبـه

97/11/17

چـهـارشــنـبـه

97/11/17

2

بـهـيـنـه سـازي و صرفـه جـوئـي مـصـرف انـرژي الـکـتـريـکـي سـاخـتـمـانـهـا 2

برق

نظارت و طراحي

پایه2به1

8:00-12:00

14:00-18:00

سـه شــنـبـه

97/11/16

چـهـارشــنـبـه

97/11/17

چـهـارشــنـبـه

97/11/17

تـوجـه:

1-     جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

2-     بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی جهت ورود به کـلاس و امتحـان الـزامی می بـاشـد.

 

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان کرمان

 آخرین مطالب