اطلاعیه تغییر مکان ساختمان شماره (2) سازمان نظام مهندسی ساختمان

اطلاعیه تغییر مکان ساختمان شماره (2) سازمان نظام مهندسی ساختمان

 

به اطلاع اعضای محترم می رساند:

ساختمان شماره (2) سازمان، به محل جدید خود واقع در شهرک لاله، خیابان شهید زریسفی منتقل شده است.آخرین مطالب