برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین مکانیک 97/11/04

برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین مکانیک 97/11/04

 

بسمه تعالی

 

بـرنـامـه کـلاس ارتـقـاء پـايـه مـهـنـدسـیـن مکانیک

عنوان دوره

رشته

صلاحیت

ارتقاءبه پایه

ساعت کلاس

تاریخ شروع

تاریخ پایان

تاریخ امتحان

تـدابـيـر لازم در صـرفـه جـوئـي در مـصـرف انـرژي در سـاخـتـمـانـهـا1

مکانیک

نظارت و طراحي

پایه3به2

8:30-12:30

15:00-19:00

پـنـجـشـنـبـه

97/11/04

جـمـعـه

97/11/05

چـهـارشـنـبـه

97/11/10

ساعت 15

تـدابـيـر لازم در صـرفـه جـوئـي در مـصـرف انـرژي در سـاخـتـمـانـهـا 2

مکانیک

نظارت و طراحی

پایه 2به1

8:30-12:30

15:00-19:00

پـنـجـشـنـبـه

97/11/04

جـمـعـه

97/11/05

چـهـارشـنـبـه

97/11/10

ساعت 15

 

تـوجـه:

 

1-     جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

2-     بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی جهت ورود به کـلاس و امتحـان الـزامی می بـاشـد.

3- لطفاً کتاب مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان را به همراه داشته باشید. 

 

 

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان کرمان

 آخرین مطالب