سمینار بررسی ضوابط و قوانین تفکیک آپارتمانها در شهرستان سیرجان 97/11/03

سمینار بررسی ضوابط و قوانین تفکیک آپارتمانها در شهرستان سیرجان 97/11/03

بـسـمـه تـعـالـی

 

قابل توجه كليه اعضاء داراي پروانه اشتغال

سمینار "بـررسـي ضـوابـط و قـوانـیـن تـفـکـیـک آپـارتـمـانـهـا" با امتياز تمديد پروانه اشتغال در شهرستان سيرجان برگزار مي گردد.

 

ردیـف

عنوان سمینار

ساعت سمینار

تاریخ سمینار

محل برگزاري

1

بـررسـي ضـوابـط و قـوانـیـن تـفـکـیـک آپـارتـمـانـهـا

9 الي 13

چهارشـنـبـه

97/11/03

سيرجان، انتهاي خيابان وحيد، خيابان گلخانه جنوبي،

دفتر نمايندگي سيرجان

 

 

 

تـوجـه:

1-      جـهـت ثـبـت نـام بـه  سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

2-      محل برگزاري سمينار: انـتـهاي خـيـابـان وحـيـد، خـيـابـان گـلـخـانـه جـنـوبـي، دفـتـر نـمـايـنـدگـي سـيـرجـان مي باشد.

3-      بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی الـزامی می بـاشـد.

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان کرمانآخرین مطالب