برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 97/10/28

برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 97/10/28

 

بـسـمـه تـعـالـی

بـرنـامـه کـلاس صـلاحـيـت اجـرا ورود بـه پـايـه مـهـنـدسـیـن عـمـران و مـعـمـاري

 

 

ردیـف

عنوان دوره

رشته

صلاحیت

ورود به پایه

ساعت شروع كلاس

تاریخ شروع

تاریخ پایان

تاریخ امتحان

1

نـکـات اجـرایـی پی های سطحی

عـمـران و

معماري

اجرا

3

8:30 صبح

جـمـعـه

97/10/28

جـمـعـه

97/10/28

جـمـعـه

97/10/28

 

 

تـوجـه:

1-     جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

2-     بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی جهت ورود به کـلاس و امتحـان الـزامی می بـاشـد.

 

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان کرمانآخرین مطالب