برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 97/10/27

برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 97/10/27

 

بـسـمـه تـعـالـی

بـرنـامـه کـلاس صـلاحـيـت اجـرا ورود بـه پـايـه مـهـنـدسـیـن عـمـران و مـعـمـاري

 

عنوان دوره

رشته

صلاحیت

ورود به پایه

ساعت شروع كلاس

تاریخ شروع

تاریخ پایان

تاریخ امتحان

نکات اجرایی سازه های فولادی (1)

عـمـران و

معماري

اجرا

3

8:30 صبح

پـنـجـشـنـبـه

97/10/27

پـنـجـشـنـبـه

97/10/27

پـنـجـشـنـبـه

97/10/27

 

تـوجـه:

جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی جهت ورود به کـلاس و امتحـان الـزامی می بـاشـد.

 

 

 

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان کرمانآخرین مطالب