برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین معماری 97/10/24

برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین معماری 97/10/24

بـسـمـه تـعـالـی

بـرنـامـه کـلاس ارتـقـاء پـايـه مـهـنـدسـیـن معماری

 

عنوان دوره

رشته

صلاحیت

ارتقاءبه پایه

ساعت شروع کلاس

تاریخ شروع

تاریخ پایان

تاریخ امتحان

مـعـمـاري پـايـدار و روشـهـاي صـرفـه جـوئـي انـرژي در سـاخـتـمـان

معماری

نظارت و طراحی

پایه3به2

9 صبح

دوشــنـبـه

97/10/24

سـه شــنـبـه

97/10/25

سـه شــنـبـه

97/10/25

 

تـوجـه:

1-     جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

2-     بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی جهت ورود به کـلاس و امتحـان الـزامی  می بـاشـد.

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان کرمانآخرین مطالب