آگهی مناقصه خدمات بیمه مسئولیت بازرسین گاز

آگهی مناقصه خدمات بیمه مسئولیت بازرسین گاز

 

نظر به اینکه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان در نظر دارد خدمات بیمه مسئولیت بازرسین گاز را از طریق مناقصه واگذار نماید،

از شرکت های واجد شرایط دعوت می­گردد در صورت تمایل، حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1397/10/17 جهت دریافت اسناد مناقصه به دبیرخانه سازمان مراجعه نمایند.آخرین مطالب