اطلاعیه در خصوص انجام خدمات مهندسی براساس نرخ اعلامی شورای مرکزی

اطلاعیه در خصوص انجام خدمات مهندسی براساس نرخ اعلامی شورای مرکزی

 

 

به نام خدا

 

اطلاعیه در خصوص انجام خدمات مهندسی براساس نرخ اعلامی شورای مرکزی

 

نظر به اینکه در حال حاضر هزینه­های مربوط به قبول مسئولیت نظارت در ساختمانها مستقیماً توسط مهندسین ناظر از صاحبکار دریافت می­گردد،از طرفی تعرفه مربوط به انجام خدمات نظارت توسط شورای مرکزی به سازمان ابلاغ و در زمان ارجاع نظارت مورد عمل سازمان بوده است، بدینوسیله به اطلاع کلیه همکاران محترم می‌رساند ملاک عمل سازمان در محاسبه
حق­الزحمه دریافتی به ازای هرمترمربع زیربنا جهت محاسبه درآمد ماخذ مالیات تکلیفی، تعرفه زمان ارجاع نظارت می‌باشد، لذا شایسته است همکاران محترم در راستای جلوگیری از تضییع حقوق ایشان نسبت به رعایت تعرفه ابلاغی اهتمام ویژه داشته باشند.

 

 آخرین مطالب