تقویم آموزشی دوره های ارتقاء پایه نظام مهندسی ساختمان استان کرمان- زمستان 97

تقویم آموزشی دوره های ارتقاء پایه  نظام مهندسی ساختمان استان کرمان- زمستان 97

 

بـسـمـه تـعـالـی

تقویم آموزشی دوره های ارتقاء پایه نظام مهندسی ساختمان استان کرمان در زمستان 1397

 

 

ردیـف

عنوان دوره

رشته

صلاحیت

ارتقاءبه پایه

ساعت شروع كلاس

تاریخ شروع

تاریخ پایان

تاریخ امتحان

1

مـبـانـي گـودبـرداري، ژئـوتـكـنـيـك و سـازه هـاي نـگـهـبـان

عمران

نظارت

پایه3به2

8:30 صبح

پـنـجـشـنـبـه

97/10/20

جـمـعـه

97/10/21

جـمـعـه

97/10/21

2

مـعـمـاري پـايـدار و روشـهـاي صـرفـه جـوئـي انـرژي در سـاخـتـمـان

معماري

نظارت و طراحي

پایه3به2

9 صبح

دوشــنـبـه

97/10/24

سـه شــنـبـه

97/10/25

 

سـه شــنـبـه

97/10/25

3

تـدابـيـر لازم درصـرفـه جـوئـي در مـصـرف انـرژي در سـاخـتـمـانـهـا 1

مكانيك

نظارت و طراحي

پایه3به2

8:30 صبح

پـنـجـشـنـبـه

97/11/04

جـمـعـه

97/11/05

چـهـارشـنـبـه

97/11/10

ساعت 15

4

تـدابـيـر لازم در صـرفـه جـوئـي در مـصـرف انـرژي در سـاخـتـمـانـهـا 2

مكانيك

نظارت و طراحي

پایه2به1

8:30 صبح

پـنـجـشـنـبـه

97/11/04

جـمـعـه

97/11/05

چـهـارشـنـبـه

97/11/10

ساعت 15

5

بـتـن‌هـاي ويـژه و روشـهـاي خـاص بـتـن‌ريـزي

عمران

نظارت

پایه2به1

8:30 صبح

جـمـعـه

97/11/12

شـنـبـه

97/11/13

شـنـبـه

97/11/13

6

بـهـيـنـه سـازي و صرفـه جـوئـي مـصـرف انـرژي الـکـتـريـکـي سـاخـتـمـانـهـا 1

برق

نظارت و طراحي

پایه3به2

8:30 صبح

سـه شــنـبـه

97/11/16

چـهـارشــنـبـه

97/11/17

چـهـارشــنـبـه

97/11/17

7

بـهـيـنـه سـازي و صرفـه جـوئـي مـصـرف انـرژي الـکـتـريـکـي سـاخـتـمـانـهـا 2

برق

نظارت و طراحي

پایه2به1

8:30 صبح

سـه شــنـبـه

97/11/16

چـهـارشــنـبـه

97/11/17

چـهـارشــنـبـه

97/11/17

8

ويـرايـش چـهـارم آئـيـن نـامـه طـراحـي سـاخـتـمـان هـا در بـرابـر زلـزلـه-اسـتـانـدارد 2800 ايـران بـراي            سـاخـتـمـان هـاي مـتـداول

عمران

محاسبات

پایه3به2

9 صبح

پـنـجـشـنـبـه

97/11/25

جـمـعـه

97/11/26

جـمـعـه

97/11/26

9

ويـرايـش چـهـارم آئـيـن نـامـه طـراحـي سـاخـتـمـان هـا در بـرابـر زلـزلـه-اسـتـانـدارد 2800 ايـران بـراي           سـاخـتـمـان هـاي بـلـنـدمـرتـبـه

عمران

محاسبات

پایه2به1

9 صبح

پـنـجـشـنـبـه

97/11/25

جـمـعـه

97/11/26

جـمـعـه

97/11/26

10

نـكـات اجـرايـي در نـمـاسـازي و نـازك كـاري

عمران و معماري

اجرا

پایه3به2 و

پایه2به1

8:30 صبح

پـنـجـشـنـبـه

97/12/02

جـمـعـه

97/12/03

جـمـعـه

97/12/03

 

*توجه:

( هر دوره حداکثر یک هفته قبل از برگزاری، جهت ثبت نام در سامانه معرفی میگردد.) 

 

1-     جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

2-     بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی جهت ورود به کـلاس و امتحـان الـزامی می بـاشـد.

 

 

 

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان كرمانآخرین مطالب