...سایر
مناسبت ها
هیات اجرایی
  پیام ها و بیانیه ها
  پیوندهای مفید
  شرکت ها و دفاتر
  ارتباط با سازمان
  نماد الکترونیکی
  خدمات الکترونیک

   تقویم آموزشی دوره های ارتقاء پایه نظام مهندسی ساختمان استان کرمان- زمستان 97

   نسخه چاپی 1397/10/09 - 10:59 تعداد بازدید:1910

   تقویم آموزشی دوره های ارتقاء پایه نظام مهندسی ساختمان استان کرمان- زمستان 97

    

   بـسـمـه تـعـالـی

   تقویم آموزشی دوره های ارتقاء پایه نظام مهندسی ساختمان استان کرمان در زمستان 1397

    

    

   ردیـف

   عنوان دوره

   رشته

   صلاحیت

   ارتقاءبه پایه

   ساعت شروع كلاس

   تاریخ شروع

   تاریخ پایان

   تاریخ امتحان

   1

   مـبـانـي گـودبـرداري، ژئـوتـكـنـيـك و سـازه هـاي نـگـهـبـان

   عمران

   نظارت

   پایه3به2

   8:30 صبح

   پـنـجـشـنـبـه

   97/10/20

   جـمـعـه

   97/10/21

   جـمـعـه

   97/10/21

   2

   مـعـمـاري پـايـدار و روشـهـاي صـرفـه جـوئـي انـرژي در سـاخـتـمـان

   معماري

   نظارت و طراحي

   پایه3به2

   9 صبح

   دوشــنـبـه

   97/10/24

   سـه شــنـبـه

   97/10/25

    

   سـه شــنـبـه

   97/10/25

   3

   تـدابـيـر لازم درصـرفـه جـوئـي در مـصـرف انـرژي در سـاخـتـمـانـهـا 1

   مكانيك

   نظارت و طراحي

   پایه3به2

   8:30 صبح

   پـنـجـشـنـبـه

   97/11/04

   جـمـعـه

   97/11/05

   چـهـارشـنـبـه

   97/11/10

   ساعت 15

   4

   تـدابـيـر لازم در صـرفـه جـوئـي در مـصـرف انـرژي در سـاخـتـمـانـهـا 2

   مكانيك

   نظارت و طراحي

   پایه2به1

   8:30 صبح

   پـنـجـشـنـبـه

   97/11/04

   جـمـعـه

   97/11/05

   چـهـارشـنـبـه

   97/11/10

   ساعت 15

   5

   بـتـن‌هـاي ويـژه و روشـهـاي خـاص بـتـن‌ريـزي

   عمران

   نظارت

   پایه2به1

   8:30 صبح

   جـمـعـه

   97/11/12

   شـنـبـه

   97/11/13

   شـنـبـه

   97/11/13

   6

   بـهـيـنـه سـازي و صرفـه جـوئـي مـصـرف انـرژي الـکـتـريـکـي سـاخـتـمـانـهـا 1

   برق

   نظارت و طراحي

   پایه3به2

   8:30 صبح

   سـه شــنـبـه

   97/11/16

   چـهـارشــنـبـه

   97/11/17

   چـهـارشــنـبـه

   97/11/17

   7

   بـهـيـنـه سـازي و صرفـه جـوئـي مـصـرف انـرژي الـکـتـريـکـي سـاخـتـمـانـهـا 2

   برق

   نظارت و طراحي

   پایه2به1

   8:30 صبح

   سـه شــنـبـه

   97/11/16

   چـهـارشــنـبـه

   97/11/17

   چـهـارشــنـبـه

   97/11/17

   8

   ويـرايـش چـهـارم آئـيـن نـامـه طـراحـي سـاخـتـمـان هـا در بـرابـر زلـزلـه-اسـتـانـدارد 2800 ايـران بـراي            سـاخـتـمـان هـاي مـتـداول

   عمران

   محاسبات

   پایه3به2

   9 صبح

   پـنـجـشـنـبـه

   97/11/25

   جـمـعـه

   97/11/26

   جـمـعـه

   97/11/26

   9

   ويـرايـش چـهـارم آئـيـن نـامـه طـراحـي سـاخـتـمـان هـا در بـرابـر زلـزلـه-اسـتـانـدارد 2800 ايـران بـراي           سـاخـتـمـان هـاي بـلـنـدمـرتـبـه

   عمران

   محاسبات

   پایه2به1

   9 صبح

   پـنـجـشـنـبـه

   97/11/25

   جـمـعـه

   97/11/26

   جـمـعـه

   97/11/26

   10

   نـكـات اجـرايـي در نـمـاسـازي و نـازك كـاري

   عمران و معماري

   اجرا

   پایه3به2 و

   پایه2به1

   8:30 صبح

   پـنـجـشـنـبـه

   97/12/02

   جـمـعـه

   97/12/03

   جـمـعـه

   97/12/03

    

   *توجه:

   ( هر دوره حداکثر یک هفته قبل از برگزاری، جهت ثبت نام در سامانه معرفی میگردد.) 

    

   1-     جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

   2-     بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی جهت ورود به کـلاس و امتحـان الـزامی می بـاشـد.

    

    

    

    

   سازمان نظام مهندسی ساختمان

   استان كرمان   تماس با سازمان نظام مهندسی استان کرمان

   ساختمان مرکزی : کرمان، شهرک باهنر، خیابان بحرالعلوم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

   KermanCeo.ir © 1394 | کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان است. طراحی: نرم افزار آرشیو تصویر و فیلم