برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 97/10/12

برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 97/10/12

 

بـسـمـه تـعـالـی

بـرنـامـه کـلاس صـلاحـيـت اجـرا ورود بـه پـايـه مـهـنـدسـیـن عـمـران و مـعـمـاري

عنوان دوره

رشته

صلاحیت

ورود به پایه

ساعت شروع كلاس

تاریخ شروع

تاریخ پایان

تاریخ امتحان

نـكـات اجـرايـي سـازه هـاي مـصـالـح بـنـايـي، ديـوارچـيـنـي، سـقـف، نـازك كـاري و نـمـاسـازي

عـمـران و

معماري

اجرا

3

8:30 صبح

چـهـارشـنـبـه

97/10/12

چـهـارشـنـبـه

97/10/12

چـهـارشـنـبـه

97/10/12

 

تـوجـه:

 

1-     جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

2-     بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی جهت ورود به کـلاس و امتحـان الـزامی می بـاشـد.

 

 

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

 استان کرمانآخرین مطالب