برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 97/10/06

برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 97/10/06

 

بـسـمـه تـعـالـی

 

بـرنـامـه کـلاس صـلاحـيـت اجـرا ورود بـه پـايـه مـهـنـدسـیـن عـمـران و مـعـمـاري

 

عنوان دوره

رشته

صلاحیت

ورود به پایه

ساعت شروع كلاس

تاریخ شروع

تاریخ پایان

تاریخ امتحان

نـکـات اجـرایـی در تـخـريـب بـنـاهـاي فـرسـوده و آشـنـايـي بـا مـكـانـيـك خـاك و روشـهـاي مـتـداول گـودبـرداري و نـحـوه اجـراي سـازه نـگـهـبـان (1)

عـمـران و

معماري

اجرا

3

8:30 صبح

پـنـجـشـنـبـه

97/10/6

پـنـجـشـنـبـه

97/10/6

پـنـجـشـنـبـه

97/10/6

 

تـوجـه:

 

1-      جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

2-      بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی جهت ورود به کـلاس و امتحـان الـزامی می بـاشـد.

 

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

 

استان کرمانآخرین مطالب