برنامه کلاس صلاحیت اجراء ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 97/09/27

برنامه کلاس صلاحیت اجراء ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 97/09/27

 

بـسـمـه تـعـالـی

بـرنـامـه کـلاس صـلاحـيـت اجـرا ورود بـه پـايـه مـهـنـدسـیـن عـمـران و مـعـمـاري

 

عنوان دوره

رشته

صلاحیت

ورود به پایه

ساعت شروع كلاس

تاریخ شروع

تاریخ پایان

تاریخ امتحان

نکات اجرایی تاسیسات مکانیکی ساختمان(1)

عـمـران و

معماري

اجرا

3

14 عصر

سـه شـنـبـه

97/9/27

سـه شـنـبـه

97/9/27

سـه شـنـبـه

97/9/27

تـوجـه:

1-     جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

2-     بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی جهت ورود به کـلاس و امتحـان الـزامی می بـاشـد.

 

 

 

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان کرمانآخرین مطالب