سمینار ایمنی در کارگاه های ساختمانی 97/09/25

سمینار ایمنی در کارگاه های ساختمانی 97/09/25

بـسـمـه تـعـالـی

 

قابل توجه كليه اعضاء داراي پروانه اشتغال

سمینار "ایـمـنـی در کارگاهـهـای سـاخـتـمـانـی"

با امتياز تـمـديـد پـروانـه اشـتـغـال

 

ردیـف

عـنـوان سـمـیـنـار

سـاعـت سـمـیـنـار

تـاریـخ سـمـیـنـار

1

ایـمـنـی در کارگاهـهـای سـاخـتـمـانـی

15 الی 19

یـکـشـنـبـه

97/09/25

تـوجـه:

1-     جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

2-     محل برگزاري سمینار سالن آموزش سازمان مي باشد.

3-     بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی الـزامی می بـاشـد.

 

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان کرمانآخرین مطالب