تقویم آموزشی دوره های صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری در آذر و دی ماه 1397

تقویم آموزشی دوره های صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری در آذر و دی ماه 1397

 

بـسـمـه تـعـالـی

تقويم آموزشي دوره هاي صـلاحـيـت اجـرا ورود بـه پـايـه مـهـنـدسـیـن عـمـران و مـعـمـاري در آذر و دی مـاه 1397

 

ردیـف

عنوان دوره

رشته

صلاحیت

ورود به پایه

ساعت شروع كلاس

تاریخ شروع

تاریخ پایان

تاریخ امتحان

1

نـکـات اجـرایـی سـازه هـاي بـتـن مـسـلـح (1)

عـمـران و

معماري

اجرا

3

8:30 صبح

چـهـارشـنـبـه

97/9/21

چـهـارشـنـبـه

97/9/21

چـهـارشـنـبـه

97/9/21

2

نـکـات اجـرایـی تـأسـيـسـات مـكـانـيـكـي                    سـاخـتـمـان (1)

عـمـران و

معماري

اجرا

3

14 عصر

سـه شـنـبـه

97/9/27

سـه شـنـبـه

97/9/27

سـه شـنـبـه

97/9/27

3

آشـنـایـی بـا شـرح وظـایـف پـیـمـانـکـار

عـمـران و

معماري

اجرا

3

8:30 صبح

جـمـعـه

97/9/30

جـمـعـه

97/9/30

جـمـعـه

97/9/30

4

مـسـايـل اولـيـه كـارگـاهـي و نـكـات اجـرايـي

عـمـران و

معماري

اجرا

3

14 عصر

سـه شـنـبـه

97/10/4

سـه شـنـبـه

97/10/4

سـه شـنـبـه

97/10/4

5

نـکـات اجـرایـی در تـخـريـب بـنـاهـاي فـرسـوده و آشـنـايـي بـا مـكـانـيـك خـاك و روشـهـاي مـتـداول گـودبـرداري و نـحـوه اجـراي سـازه نـگـهـبـان (1)

عـمـران و

معماري

اجرا

3

8:30 صبح

پـنـجـشـنـبـه

97/10/6

پـنـجـشـنـبـه

97/10/6

پـنـجـشـنـبـه

97/10/6

6

نـکـات اجـرایـی تـأسـيـسـات بـرقـي سـاخـتـمـان (1)

عـمـران و

معماري

اجرا

3

8:30 صبح

جـمـعـه

97/10/7

جـمـعـه

97/10/7

جـمـعـه

97/10/7

7

نـكـات اجـرايـي سـازه هـاي مـصـالـح بـنـايـي، ديـوارچـيـنـي، سـقـف، نـازك كـاري و نـمـاسـازي

عـمـران و

معماري

اجرا

3

8:30 صبح

چـهـارشـنـبـه

97/10/12

چـهـارشـنـبـه

97/10/12

چـهـارشـنـبـه

97/10/12

8

مـصـالـح سـاخـتـمـانـی و اسـتـانـداردهـاي مـربـوطـه

عـمـران و

معماري

اجرا

3

8:30 صبح

پـنـجـشـنـبـه

97/10/13

پـنـجـشـنـبـه

97/10/13

پـنـجـشـنـبـه

97/10/13

9

نـکـات اجـرایـی سـازه هـاي فـولادي (1)

عـمـران و

معماري

اجرا

3

8:30 صبح

پـنـجـشـنـبـه

97/10/27

پـنـجـشـنـبـه

97/10/27

پـنـجـشـنـبـه

97/10/27

10

نـکـات اجـرایـی پـي هاي سـطـحـي

عـمـران و

معماري

اجرا

3

8:30 صبح

جـمـعـه

97/10/28

جـمـعـه

97/10/28

جـمـعـه

97/10/28

 

تـوجـه:

 

1-    جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

2-    بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی جهت ورود به کـلاس و امتحـان الـزامی می بـاشـد.

 

 

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان کرمانآخرین مطالب