...سایر
مناسبت ها
هیات اجرایی
  پیام ها و بیانیه ها
  پیوندهای مفید
  شرکت ها و دفاتر
  ارتباط با سازمان
  نماد الکترونیکی
  خدمات الکترونیک

   تقویم آموزشی دوره های صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری در آذر و دی ماه 1397

   نسخه چاپی 1397/09/12 - 14:14 تعداد بازدید:1234

   تقویم آموزشی دوره های صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری در آذر و دی ماه 1397

    

   بـسـمـه تـعـالـی

   تقويم آموزشي دوره هاي صـلاحـيـت اجـرا ورود بـه پـايـه مـهـنـدسـیـن عـمـران و مـعـمـاري در آذر و دی مـاه 1397

    

   ردیـف

   عنوان دوره

   رشته

   صلاحیت

   ورود به پایه

   ساعت شروع كلاس

   تاریخ شروع

   تاریخ پایان

   تاریخ امتحان

   1

   نـکـات اجـرایـی سـازه هـاي بـتـن مـسـلـح (1)

   عـمـران و

   معماري

   اجرا

   3

   8:30 صبح

   چـهـارشـنـبـه

   97/9/21

   چـهـارشـنـبـه

   97/9/21

   چـهـارشـنـبـه

   97/9/21

   2

   نـکـات اجـرایـی تـأسـيـسـات مـكـانـيـكـي                    سـاخـتـمـان (1)

   عـمـران و

   معماري

   اجرا

   3

   14 عصر

   سـه شـنـبـه

   97/9/27

   سـه شـنـبـه

   97/9/27

   سـه شـنـبـه

   97/9/27

   3

   آشـنـایـی بـا شـرح وظـایـف پـیـمـانـکـار

   عـمـران و

   معماري

   اجرا

   3

   8:30 صبح

   جـمـعـه

   97/9/30

   جـمـعـه

   97/9/30

   جـمـعـه

   97/9/30

   4

   مـسـايـل اولـيـه كـارگـاهـي و نـكـات اجـرايـي

   عـمـران و

   معماري

   اجرا

   3

   14 عصر

   سـه شـنـبـه

   97/10/4

   سـه شـنـبـه

   97/10/4

   سـه شـنـبـه

   97/10/4

   5

   نـکـات اجـرایـی در تـخـريـب بـنـاهـاي فـرسـوده و آشـنـايـي بـا مـكـانـيـك خـاك و روشـهـاي مـتـداول گـودبـرداري و نـحـوه اجـراي سـازه نـگـهـبـان (1)

   عـمـران و

   معماري

   اجرا

   3

   8:30 صبح

   پـنـجـشـنـبـه

   97/10/6

   پـنـجـشـنـبـه

   97/10/6

   پـنـجـشـنـبـه

   97/10/6

   6

   نـکـات اجـرایـی تـأسـيـسـات بـرقـي سـاخـتـمـان (1)

   عـمـران و

   معماري

   اجرا

   3

   8:30 صبح

   جـمـعـه

   97/10/7

   جـمـعـه

   97/10/7

   جـمـعـه

   97/10/7

   7

   نـكـات اجـرايـي سـازه هـاي مـصـالـح بـنـايـي، ديـوارچـيـنـي، سـقـف، نـازك كـاري و نـمـاسـازي

   عـمـران و

   معماري

   اجرا

   3

   8:30 صبح

   چـهـارشـنـبـه

   97/10/12

   چـهـارشـنـبـه

   97/10/12

   چـهـارشـنـبـه

   97/10/12

   8

   مـصـالـح سـاخـتـمـانـی و اسـتـانـداردهـاي مـربـوطـه

   عـمـران و

   معماري

   اجرا

   3

   8:30 صبح

   پـنـجـشـنـبـه

   97/10/13

   پـنـجـشـنـبـه

   97/10/13

   پـنـجـشـنـبـه

   97/10/13

   9

   نـکـات اجـرایـی سـازه هـاي فـولادي (1)

   عـمـران و

   معماري

   اجرا

   3

   8:30 صبح

   پـنـجـشـنـبـه

   97/10/27

   پـنـجـشـنـبـه

   97/10/27

   پـنـجـشـنـبـه

   97/10/27

   10

   نـکـات اجـرایـی پـي هاي سـطـحـي

   عـمـران و

   معماري

   اجرا

   3

   8:30 صبح

   جـمـعـه

   97/10/28

   جـمـعـه

   97/10/28

   جـمـعـه

   97/10/28

    

   تـوجـه:

    

   1-    جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

   2-    بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی جهت ورود به کـلاس و امتحـان الـزامی می بـاشـد.

    

    

    

   سازمان نظام مهندسی ساختمان

   استان کرمان   تماس با سازمان نظام مهندسی استان کرمان

   ساختمان مرکزی : کرمان، شهرک باهنر، خیابان بحرالعلوم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

   KermanCeo.ir © 1394 | کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان است. طراحی: نرم افزار آرشیو تصویر و فیلم