برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین عمران 97/9/8

برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین عمران 97/9/8

 

بـسـمـه تـعـالـی

 

بـرنـامـه کـلاس ارتـقـاء پـايـه مـهـنـدسـیـن عـمـران

 

عنوان دوره

رشته

صلاحیت

ارتقاءبه پایه

ساعت شروع کلاس

تاریخ شروع

تاریخ پایان

تاریخ امتحان

بـهـسـازي خـاك

عمران

محاسبات

پایه3به2

8:30 صبح

پـنـجـشـنـبـه

97/9/8

جـمـعـه

97/9/9

جـمـعـه

97/9/9

تـوجـه:

1-   جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

2-   بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی جهت ورود به کـلاس و امتحـان الـزامی می بـاشـد.

 

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان کرمانآخرین مطالب