برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین معماری 97/9/2

برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین معماری 97/9/2

 

بـسـمـه تـعـالـی

 

بـرنـامـه کـلاس ارتـقـاء پـايـه مـهـنـدسـیـن معماری

 

ردیـف

عنوان دوره

رشته

صلاحیت

ارتقاءبه پایه

ساعت شروع کلاس

تاریخ شروع

تاریخ پایان

تاریخ امتحان

1

الـزامـات هـمـاهـنـگـي، مـديـريـت و اجـراي سـاخـتـمـان

معماری

نظارت و طراحی

پایه2به1

8:30 صبح

جـمـعـه

97/9/2

شنبه

97/9/3

شنبه

97/9/3

 

تـوجـه:

1-   جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

2-   بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی جهت ورود به کـلاس و امتحـان الـزامی می بـاشـد.

 

 

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان کرمانآخرین مطالب