برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین عمران 97/8/24

برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین عمران 97/8/24

بـسـمـه تـعـالـی

بـرنـامـه کـلاس ارتـقـاء پـايـه مـهـنـدسـیـن عـمـران

عنوان دوره

رشته

صلاحیت

ارتقاءبه پایه

ساعت شروع کلاس

تاریخ شروع

تاریخ پایان

تاریخ امتحان

مـقـاوم سـازي سـازه هـاي فـولادي و بـتـنـي

عمران

محاسبات

پایه2به1

8:30 صبح

پـنـجـشـنـبـه

97/8/24

جـمـعـه

97/8/25

جـمـعـه

97/8/25

روشـهـاي تـعـمـيـر، مـرمـت و تـقـويـت سـازه هـا

عمران

نظارت

پایه 2به1

8:30 صبح

پـنـجـشـنـبـه

97/8/24

 

جـمـعـه

97/8/25

 

جـمـعـه

97/8/25

 

تـوجـه:

1-     جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

2-     بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی جهت ورود به کـلاس و امتحـان الـزامی می بـاشـد.

 

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان کرمانآخرین مطالب