برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین معماری 97/8/14

برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین معماری 97/8/14

 

 

بسمه تعالی

 

 

بـرنـامـه کـلاس ارتـقـاء پـايـه مـهـنـدسـیـن معماري

 

 

عنوان دوره

رشته

صلاحیت

ارتقاءبه پایه

ساعت شروع کلاس

تاریخ شروع

تاریخ پایان

تاریخ امتحان

بـكـارگـيـري اسـتـانـداردهـا، مـقـررات مـلـي، راهـنـمـاهـاي طـراحـي در مـعـمـاري

معماري

نظارت و طراحي

پایه3به2

8:30 صبح

دوشــنـبـه

97/8/14

سـه شــنـبـه

97/8/15

سـه شــنـبـه

97/8/15

تـوجـه:

1-    جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسینمـراجـعـه نـمـایـیـد.

2-   بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی جهت ورود به کـلاس و امتحـان الـزامی می بـاشـد.

 

 

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان کرمانآخرین مطالب