برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین مکانیک 97/8/3

برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین مکانیک 97/8/3

 

بسمه تعالی

بـرنـامـه کـلاس ارتـقـاء پـايـه مـهـنـدسـیـن مکانیک

ردیـف

عنوان دوره

رشته

صلاحیت

ارتقاءبه پایه

ساعت شروع کلاس

تاریخ شروع

تاریخ پایان

تاریخ امتحان

1

مـديـريـت تـعـمـيـر و نـگـهـداري تـأسـيـسـات سـاخـتـمـانـهـا

مکانیک

نظارت و طراحي

پایه3به2

15:00

عصر

پـنـجـشـنـبـه

97/8/3

جـمـعـه

97/8/4

جـمـعـه

97/8/4

تـوجـه:

1-     جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

2-     بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی جهت ورود به کـلاس و امتحـان الـزامی می بـاشـد.

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان کرمانآخرین مطالب