برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین مکانیک 97/8/2

برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین مکانیک 97/8/2

 

بسمه تعالی

بـرنـامـه کـلاس ارتـقـاء پـايـه مـهـنـدسـیـن مکانیک

 

ردیـف

عنوان دوره

رشته

صلاحیت

ارتقاءبه پایه

ساعت شروع کلاس

تاریخ شروع

تاریخ پایان

تاریخ امتحان

1

چـيـلـر و بـرج‌هـاي خـنـك كـن

مکانیک

نظارت و طراحي

پایه2به1

9:00صبح

چـهـارشــنـبـه

97/8/2

پـنـجـشـنـبـه

97/8/3

پـنـجـشـنـبـه

97/8/3

 

تـوجـه:

1-     جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

2-     بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی جهت ورود به کـلاس و امتحـان الـزامی می بـاشـد.

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان کرمانآخرین مطالب