برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 97/6/22

برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 97/6/22

 

 

بـسـمـه تـعـالـی

بـرنـامـه کـلاس صـلاحـيـت اجـرا ورود بـه پـايـه مـهـنـدسـیـن عـمـران و مـعـمـاري

عنوان دوره

رشته

صلاحیت

ورود به پایه

ساعت شروع   كلاس

تاریخ شروع

تاریخ پایان

تاریخ امتحان

نکات اجرایی تاسیسات مکانیکی ساختمان (1)

عـمـران و

معماري

اجرا

3

14:00 عصر

پنجشنبه

97/6/22

پنجشنبه

97/6/22

پنجشنبه

97/6/22

 

تـوجـه:

1-    جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

2-    بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی جهت ورود به کـلاس و امتحـان الـزامی می بـاشـد.

 

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان کرمان

 آخرین مطالب