برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 97/6/21

برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 97/6/21

 

بـسـمـه تـعـالـی

 

بـرنـامـه کـلاس صـلاحـيـت اجـرا ورود بـه پـايـه مـهـنـدسـیـن عـمـران و مـعـمـاري

 

عنوان دوره

رشته

صلاحیت

ورود به پایه

ساعت كلاس

تاریخ شروع

تاریخ پایان

تاریخ امتحان

آشـنـایـی بـا شـرح وظـایـف پـیـمـانـکـار

عـمـران و

معماري

اجرا

3

8:30-12:30

و

14:00-18:00

چـهـارشـنـبـه

97/6/21

چـهـارشـنـبـه

97/6/21

چـهـارشـنـبـه

97/6/21

 

 

تـوجـه:

1-    جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

2-    بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی جهت ورود به کـلاس و امتحـان الـزامی می بـاشـد.

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان کرمانآخرین مطالب