...سایر
مناسبت ها
هیات اجرایی
پیام ها و بیانیه ها
پیوندهای مفید
شرکت ها و دفاتر
ارتباط با سازمان
نماد الکترونیکی
خدمات الکترونیک

  تقویم آموزشی دوره های صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری

  نسخه چاپی 1397/06/11 - 09:55 تعداد بازدید:1118

  تقویم آموزشی دوره های صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری

   

  بـسـمـه تـعـالـی

   

  تقويم آموزشي دوره هاي صـلاحـيـت اجـرا ورود بـه پـايـه مـهـنـدسـیـن عـمـران و مـعـمـاري در شـهـریـور و مـهـر مـاه 1397

   

  ردیـف

  عنوان دوره

  رشته

  صلاحیت

  ورود به پایه

  ساعت شروع كلاس

  تاریخ شروع

  تاریخ پایان

  تاریخ امتحان

  1

  نـکـات اجـرایـی در تـخـريـب بـنـاهـاي فـرسـوده و آشـنـايـي بـا مـكـانـيـك خـاك و روشـهـاي مـتـداول گـودبـرداري و نـحـوه اجـراي سـازه نـگـهـبـان (1)

  عـمـران و

  معماري

  اجرا

  3

  8:30 صبح

  پـنـجـشـنـبـه

  97/6/15

  پـنـجـشـنـبـه

  97/6/15

  پـنـجـشـنـبـه

  97/6/15

  2

  نـکـات اجـرایـی تـأسـيـسـات بـرقـي سـاخـتـمـان (1)

  عـمـران و

  معماري

  اجرا

  3

  8:30 صبح

  جـمـعـه

  97/6/16

  جـمـعـه

  97/6/16

  جـمـعـه

  97/6/16

  3

  آشـنـایـی بـا شـرح وظـایـف پـیـمـانـکـار

  عـمـران و

  معماري

  اجرا

  3

  8:30 صبح

  چـهـارشـنـبـه

  97/6/21

  چـهـارشـنـبـه

  97/6/21

  چـهـارشـنـبـه

  97/6/21

  4

  نـکـات اجـرایـی تـأسـيـسـات مـكـانـيـكـي  سـاخـتـمـان (1)

  عـمـران و

  معماري

  اجرا

  3

  14 عصر

  پـنـجـشـنـبـه

  97/6/22

  پـنـجـشـنـبـه

  97/6/22

  پـنـجـشـنـبـه

  97/6/22

  5

  مـسـايـل اولـيـه كـارگـاهـي و نـكـات اجـرايـي

  عـمـران و

  معماري

  اجرا

  3

  14 عصر

  یـکـشـنـبـه

  97/6/25

  یـکـشـنـبـه

  97/6/25

  یـکـشـنـبـه

  97/6/25

  6

  نـکـات اجـرایـی سـازه هـاي فـولادي (1)

  عـمـران و

  معماري

  اجرا

  3

  8:30 صبح

  پـنـجـشـنـبـه

  97/7/19

  پـنـجـشـنـبـه

  97/7/19

  پـنـجـشـنـبـه

  97/7/19

  7

  نـکـات اجـرایـی پـي هاي سـطـحـي

  عـمـران و

  معماري

  اجرا

  3

  8:30 صبح

  جـمـعـه

  97/7/20

  جـمـعـه

  97/7/20

  جـمـعـه

  97/7/20

  8

  نـکـات اجـرایـی سـازه هـاي بـتـن مـسـلـح (1)

  عـمـران و

  معماري

  اجرا

  3

  8:30 صبح

  چـهـارشـنـبـه

  97/7/25

  چـهـارشـنـبـه

  97/7/25

  چـهـارشـنـبـه

  97/7/25

  9

  نـكـات اجـرايـي سـازه هـاي مـصـالـح بـنـايـي، ديـوارچـيـنـي، سـقـف، نـازك كـاري و نـمـاسـازي

  عـمـران و

  معماري

  اجرا

  3

  8:30 صبح

  پـنـجـشـنـبـه

  97/7/26

  پـنـجـشـنـبـه

  97/7/26

  پـنـجـشـنـبـه

  97/7/26

  10

  مـصـالـح سـاخـتـمـانـی و اسـتـانـداردهـاي مـربـوطـه

  عـمـران و

  معماري

  اجرا

  3

  8:30 صبح

  جـمـعـه

  97/7/27

  جـمـعـه

  97/7/27

  جـمـعـه

  97/7/27

  تـوجـه:

  1-  جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

  2-  بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی جهت ورود به کـلاس و امتحـان الـزامی می بـاشـد.

   

   

   

   

   

   

  سازمان نظام مهندسی ساختمان

  استان کرمان  تماس با سازمان نظام مهندسی استان کرمان

  ساختمان مرکزی : کرمان، شهرک باهنر، خیابان بحرالعلوم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

  KermanCeo.ir © 1394 | کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان است. طراحی: نرم افزار آرشیو تصویر و فیلم