تقویم آموزشی دوره های صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری

تقویم آموزشی دوره های صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری

 

بـسـمـه تـعـالـی

 

تقويم آموزشي دوره هاي صـلاحـيـت اجـرا ورود بـه پـايـه مـهـنـدسـیـن عـمـران و مـعـمـاري در شـهـریـور و مـهـر مـاه 1397

 

ردیـف

عنوان دوره

رشته

صلاحیت

ورود به پایه

ساعت شروع كلاس

تاریخ شروع

تاریخ پایان

تاریخ امتحان

1

نـکـات اجـرایـی در تـخـريـب بـنـاهـاي فـرسـوده و آشـنـايـي بـا مـكـانـيـك خـاك و روشـهـاي مـتـداول گـودبـرداري و نـحـوه اجـراي سـازه نـگـهـبـان (1)

عـمـران و

معماري

اجرا

3

8:30 صبح

پـنـجـشـنـبـه

97/6/15

پـنـجـشـنـبـه

97/6/15

پـنـجـشـنـبـه

97/6/15

2

نـکـات اجـرایـی تـأسـيـسـات بـرقـي سـاخـتـمـان (1)

عـمـران و

معماري

اجرا

3

8:30 صبح

جـمـعـه

97/6/16

جـمـعـه

97/6/16

جـمـعـه

97/6/16

3

آشـنـایـی بـا شـرح وظـایـف پـیـمـانـکـار

عـمـران و

معماري

اجرا

3

8:30 صبح

چـهـارشـنـبـه

97/6/21

چـهـارشـنـبـه

97/6/21

چـهـارشـنـبـه

97/6/21

4

نـکـات اجـرایـی تـأسـيـسـات مـكـانـيـكـي  سـاخـتـمـان (1)

عـمـران و

معماري

اجرا

3

14 عصر

پـنـجـشـنـبـه

97/6/22

پـنـجـشـنـبـه

97/6/22

پـنـجـشـنـبـه

97/6/22

5

مـسـايـل اولـيـه كـارگـاهـي و نـكـات اجـرايـي

عـمـران و

معماري

اجرا

3

14 عصر

یـکـشـنـبـه

97/6/25

یـکـشـنـبـه

97/6/25

یـکـشـنـبـه

97/6/25

6

نـکـات اجـرایـی سـازه هـاي فـولادي (1)

عـمـران و

معماري

اجرا

3

8:30 صبح

پـنـجـشـنـبـه

97/7/19

پـنـجـشـنـبـه

97/7/19

پـنـجـشـنـبـه

97/7/19

7

نـکـات اجـرایـی پـي هاي سـطـحـي

عـمـران و

معماري

اجرا

3

8:30 صبح

جـمـعـه

97/7/20

جـمـعـه

97/7/20

جـمـعـه

97/7/20

8

نـکـات اجـرایـی سـازه هـاي بـتـن مـسـلـح (1)

عـمـران و

معماري

اجرا

3

8:30 صبح

چـهـارشـنـبـه

97/7/25

چـهـارشـنـبـه

97/7/25

چـهـارشـنـبـه

97/7/25

9

نـكـات اجـرايـي سـازه هـاي مـصـالـح بـنـايـي، ديـوارچـيـنـي، سـقـف، نـازك كـاري و نـمـاسـازي

عـمـران و

معماري

اجرا

3

8:30 صبح

پـنـجـشـنـبـه

97/7/26

پـنـجـشـنـبـه

97/7/26

پـنـجـشـنـبـه

97/7/26

10

مـصـالـح سـاخـتـمـانـی و اسـتـانـداردهـاي مـربـوطـه

عـمـران و

معماري

اجرا

3

8:30 صبح

جـمـعـه

97/7/27

جـمـعـه

97/7/27

جـمـعـه

97/7/27

تـوجـه:

1-  جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

2-  بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی جهت ورود به کـلاس و امتحـان الـزامی می بـاشـد.

 

 

 

 

 

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان کرمانآخرین مطالب