...سایر
مناسبت ها
هیات اجرایی
  پیام ها و بیانیه ها
  پیوندهای مفید
  شرکت ها و دفاتر
  ارتباط با سازمان
  نماد الکترونیکی
  خدمات الکترونیک

   تقویم آموزشی دوره های صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری

   نسخه چاپی 1397/06/11 - 09:55 تعداد بازدید:1316

   تقویم آموزشی دوره های صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری

    

   بـسـمـه تـعـالـی

    

   تقويم آموزشي دوره هاي صـلاحـيـت اجـرا ورود بـه پـايـه مـهـنـدسـیـن عـمـران و مـعـمـاري در شـهـریـور و مـهـر مـاه 1397

    

   ردیـف

   عنوان دوره

   رشته

   صلاحیت

   ورود به پایه

   ساعت شروع كلاس

   تاریخ شروع

   تاریخ پایان

   تاریخ امتحان

   1

   نـکـات اجـرایـی در تـخـريـب بـنـاهـاي فـرسـوده و آشـنـايـي بـا مـكـانـيـك خـاك و روشـهـاي مـتـداول گـودبـرداري و نـحـوه اجـراي سـازه نـگـهـبـان (1)

   عـمـران و

   معماري

   اجرا

   3

   8:30 صبح

   پـنـجـشـنـبـه

   97/6/15

   پـنـجـشـنـبـه

   97/6/15

   پـنـجـشـنـبـه

   97/6/15

   2

   نـکـات اجـرایـی تـأسـيـسـات بـرقـي سـاخـتـمـان (1)

   عـمـران و

   معماري

   اجرا

   3

   8:30 صبح

   جـمـعـه

   97/6/16

   جـمـعـه

   97/6/16

   جـمـعـه

   97/6/16

   3

   آشـنـایـی بـا شـرح وظـایـف پـیـمـانـکـار

   عـمـران و

   معماري

   اجرا

   3

   8:30 صبح

   چـهـارشـنـبـه

   97/6/21

   چـهـارشـنـبـه

   97/6/21

   چـهـارشـنـبـه

   97/6/21

   4

   نـکـات اجـرایـی تـأسـيـسـات مـكـانـيـكـي  سـاخـتـمـان (1)

   عـمـران و

   معماري

   اجرا

   3

   14 عصر

   پـنـجـشـنـبـه

   97/6/22

   پـنـجـشـنـبـه

   97/6/22

   پـنـجـشـنـبـه

   97/6/22

   5

   مـسـايـل اولـيـه كـارگـاهـي و نـكـات اجـرايـي

   عـمـران و

   معماري

   اجرا

   3

   14 عصر

   یـکـشـنـبـه

   97/6/25

   یـکـشـنـبـه

   97/6/25

   یـکـشـنـبـه

   97/6/25

   6

   نـکـات اجـرایـی سـازه هـاي فـولادي (1)

   عـمـران و

   معماري

   اجرا

   3

   8:30 صبح

   پـنـجـشـنـبـه

   97/7/19

   پـنـجـشـنـبـه

   97/7/19

   پـنـجـشـنـبـه

   97/7/19

   7

   نـکـات اجـرایـی پـي هاي سـطـحـي

   عـمـران و

   معماري

   اجرا

   3

   8:30 صبح

   جـمـعـه

   97/7/20

   جـمـعـه

   97/7/20

   جـمـعـه

   97/7/20

   8

   نـکـات اجـرایـی سـازه هـاي بـتـن مـسـلـح (1)

   عـمـران و

   معماري

   اجرا

   3

   8:30 صبح

   چـهـارشـنـبـه

   97/7/25

   چـهـارشـنـبـه

   97/7/25

   چـهـارشـنـبـه

   97/7/25

   9

   نـكـات اجـرايـي سـازه هـاي مـصـالـح بـنـايـي، ديـوارچـيـنـي، سـقـف، نـازك كـاري و نـمـاسـازي

   عـمـران و

   معماري

   اجرا

   3

   8:30 صبح

   پـنـجـشـنـبـه

   97/7/26

   پـنـجـشـنـبـه

   97/7/26

   پـنـجـشـنـبـه

   97/7/26

   10

   مـصـالـح سـاخـتـمـانـی و اسـتـانـداردهـاي مـربـوطـه

   عـمـران و

   معماري

   اجرا

   3

   8:30 صبح

   جـمـعـه

   97/7/27

   جـمـعـه

   97/7/27

   جـمـعـه

   97/7/27

   تـوجـه:

   1-  جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

   2-  بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی جهت ورود به کـلاس و امتحـان الـزامی می بـاشـد.

    

    

    

    

    

    

   سازمان نظام مهندسی ساختمان

   استان کرمان   تماس با سازمان نظام مهندسی استان کرمان

   ساختمان مرکزی : کرمان، شهرک باهنر، خیابان بحرالعلوم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

   KermanCeo.ir © 1394 | کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان است. طراحی: نرم افزار آرشیو تصویر و فیلم