اسامی گروه تخصصی برق

 

اسامی گروه تخصصی برق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

  
 

آقای مهندس علیرضا ابراهیمی

سمت: رئیس کمیسیون

 

 
 

آقای مهندس عبدالحمید حسنی

سمت: نائب رئیس کمیسیون

 

 
 

خانم مهندس فلورا رشید فرخی

سمت: دبیر کمیسیون

 

 
 

آقای مهندس افشین قاسم نژاد

عضو کمیسیون

 

 
 

آقای مهندس غلامعلی کیوان ابراهیمی

سمت: عضو کمیسیون

 

 
 

آقای مهندس حمیدرضا بهاالدینی

سمت: عضو کمیسیون

 

 
 

آقای مهندس سعید شیخ بهائی

سمت: عضو کمیسیون

 

 

 آخرین مطالب