اسامی گروه تخصصی برق

 

اسامی گروه تخصصی برق

 

حسن حسنی صالح

رئیس گروه تخصصی  برق

فرشید رستمی

عضو اصلی گروه تخصصی  برق

محمود سعیدی

دبیر گروه تخصصی  برق

محمدرضا عرب زاده

عضو اصلی گروه تخصصی  برق

احمد گنجعلی خانی

عضو اصلی گروه تخصصی  برق

مازیار ماه جویی

عضو اصلی گروه تخصصی  برق

علیرضا هرندی

نائب رئیس گروه تخصصی  برق

 آخرین مطالب