کلاس لوله کشی گاز طبیعی ساختمانها (مبحث17) جهت تعیین بازرس گاز

کلاس لوله کشی گاز طبیعی ساختمانها (مبحث17) جهت تعیین بازرس گاز

بسمه تعالی

ثبت نام کلاس

 "لوله کشی گاز طبیعی ساختمانها (مبحث 17)"

 ویژه مهندسین مکانیک دارای پروانه اشتغال  جهت تعیین بازرس گاز شروع گردید.

 

ردیـف

عنوان دوره

تاریخ کلاس

ساعت کلاس

تاریخ و ساعت امتحان

1

لـولـه کـشـی گـاز طـبـیـعـی سـاخـتـمـانـهـا (مـبـحـث 17)

پـنـجـشـنـبـه 97/5/4

و

جـمـعـه 97/5/5

8 الی 12

و

14 الی 20

پـنـجـشـنـبـه

97/5/25

سـاعـت 15

 

1- جهت ثبت نام به سامانه مهندسین مراجعه فرمایید. فقط کسانی حق شرکت در کلاس را دارند که ثبت نام آنها انجام شده باشد.

2- محل تشکیل کلاس و امتحان سالن آموزشی سازمان می باشد.

3- به همراه داشتن کارت شناسایی در کلاس الزامی می باشد.

4- حضور کامل در کلاس الزامی می باشد.

 

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان کرمانآخرین مطالب