اطلاعیه ثبت نام بیمه تکمیل درمان

اطلاعیه ثبت نام بیمه تکمیل درمان

 

  اطلاعیه ثبت نام بیمه تکمیل درمان

 

 

نظر به اینکه قرارداد بیمه تکمیل درمان جاری سازمان تا تاریخ 1397/04/31 اعتبار دارد، هیئت مدیره در نظر دارد نسبت به اخذ خدمات بیمه تکمیل درمان از شرکت بیمه واجد شرایط اقدام نماید. با توجه به اینکه یکی از اساسی ترین گزینه های تاثیر گذار در نرخ بیمه و شرایط خدماتی شرکت های بیمه، در بیمه های گروهی، تعداد اعضای متقاضی می باشد، بدینوسیله از اعضایی که تمایل به دریافت  خدمات بیمه تکمیل درمان دارند، تقاضا می گردد  ضمن مطالعه قرارداد تنظیمی و جدول حدود تعهدات بیمه­گر، حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 1397/04/14 ضمن مراجعه به سامانه مهندسین در سایت سازمان، نسبت به ثبت نام اقدام و تعداد افراد تحت تکفل جهت اخذ خدمات بیمه تکمیل درمان را نیز اعلام نمایند.

توجه به این نکته ضروری است که جهت اخذ خدمات بیمه تکمیل درمان داشتن بیمه پایه مثل تامین اجتماعی یا خدمات درمانی ضروری می­باشد.

 

 

قرارداد بیمه تکمیل درمان