...سایر
مناسبت ها
هیات اجرایی
  پیام ها و بیانیه ها
  پیوندهای مفید
  شرکت ها و دفاتر
  ارتباط با سازمان
  نماد الکترونیکی
  خدمات الکترونیک

   تقویم آموزشی دوره های ارتقا پایه در تابستان 1397

   نسخه چاپی 1397/04/02 - 09:54 تعداد بازدید:1544

   تقویم آموزشی دوره های ارتقا پایه در تابستان 1397

    

   بـسـمـه تـعـالـی

   تقویم آموزشی دوره های ارتقاء پایه نظام مهندسی ساختمان استان کرمان در تابستان 1397

    

   ردیـف

   عنوان دوره

   رشته

   صلاحیت

   ارتقاءبه پایه

   ساعت شروع كلاس

   تاریخ شروع

   تاریخ پایان

   تاریخ امتحان

   1

   مـعـمـاري پـايـدار و روشـهـاي صـرفـه جـوئـي انـرژي در سـاخـتـمـان

   معماري

   نظارت و طراحي

   پایه3به2

   8:30 صبح

   شــنـبـه

   97/4/9

   يـكـشــنـبـه

   97/4/10

   يـكـشــنـبـه

   97/4/10

   2

   مـعـمـاري زمـيـنـه گـرا در بافـتـهـا

   معماري

   نظارت و طراحي

   پایه2به1

   8:30 صبح

   سـه شــنـبـه

   97/4/12

   چـهـارشــنـبـه

   97/4/13

   چـهـارشــنـبـه

   97/4/13

   3

   تـأسـيـسـات گـرمـايـي، سـرمـايـي، تـعـويـض هـوا و تـهـويـه مـطـبـوع

   مكانيك

   نظارت و طراحي

   پایه3به2

   8:30 صبح

   پـنـجـشـنـبـه

   97/4/14

   جـمـعـه

   97/4/15

   چـهـارشــنـبـه

   97/4/27

   ساعت 15

   4

   روش هـاي تـهـويـه گـرم و سـرد بـا هـوا و تـأسـيـسـات بـهـداشـتـي در فـضـاهـاي پـرجـمـعـيـت

   مكانيك

   نظارت و طراحي

   پایه2به1

   8:30 صبح

   پـنـجـشـنـبـه

   97/4/21

   جـمـعـه

   97/4/22

   چـهـارشــنـبـه

   97/4/27

   ساعت 15

   5

   سـاخـتـمـانـهـاي هـوشـمـنـد 1

   برق

   نظارت و طراحي

   پایه3به2

   8:30 صبح

   چـهـارشــنـبـه

   97/4/27

   پـنـجـشـنـبـه

   97/4/28

   پـنـجـشـنـبـه

   97/4/28

   6

   سـاخـتـمـانـهـاي هـوشـمـنـد 2

   برق

   نظارت و طراحي

   پایه2به1

   8:30 صبح

   چـهـارشــنـبـه

   97/4/27

   پـنـجـشـنـبـه

   97/4/28

   پـنـجـشـنـبـه

   97/4/28

   7

   سـيـسـتـم هـاي مـقـاوم فـلـزي و بـتـنـي

   عمران

   محاسبات

   پایه3به2

   8:30 صبح

   پـنـجـشـنـبـه

   97/5/11

   جـمـعـه

   97/5/12

   جـمـعـه

   97/5/12

   8

   سـيـسـتـم هـاي مـقـاوم بـتـن آرمـه

   عمران

   محاسبات

   پایه2به1

   8:30 صبح

   پـنـجـشـنـبـه

   97/5/11

   جـمـعـه

   97/5/12

   جـمـعـه

   97/5/12

   9

   مـبـانـي گـودبـرداري، ژئـوتـكـنـيـك و سـازه هـاي نـگـهـبـان

   عمران

   نظارت

   پایه3به2

   8:30 صبح

   پـنـجـشـنـبـه

   97/5/18

   جـمـعـه

   97/5/19

   جـمـعـه

   97/5/19

   10

   اجـراي سـاخـتـمـانـهـاي فـولادي

   عمران و معماري

   اجرا

   پایه3به2 و

   پایه2به1

   8:30 صبح

   دوشــنـبـه

   97/6/12

   سـه شــنـبـه

   97/6/13

   سـه شــنـبـه

   97/6/13

   11

   روشـهـاي اجـرا و كـنـتـرل اتـصـالات در سـازه‌هـاي فـولادي

   عمران

   نظارت

   پایه2به1

   8:30 صبح

   چـهـارشــنـبـه

   97/6/14

   پـنـجـشـنـبـه

   97/6/15

   پـنـجـشـنـبـه

   97/6/15

   12

   مـصـالـح و فـنـاوري‌هـاي نـويـن در صـنـعـت سـاخـتـمـان

   معماري

   نظارت و طراحي

   پایه3به2

   8:30 صبح

   پـنـجـشـنـبـه

   97/6/22

   جـمـعـه

   97/6/23

   جـمـعـه

   97/6/23

   13

   نـكـات اجـرايـي در نـمـاسـازي و نـازك كـاري

   عمران و معماري

   اجرا

   پایه3به2 و

   پایه2به1

   8:30 صبح

   دوشــنـبـه

   97/6/26

   سـه شــنـبـه

   97/6/27

   سـه شــنـبـه

   97/6/27

    

    


    

   تـوجـه:

    

    

   ( هر دوره حداکثر یک هفته قبل از برگزاری، جهت ثبت نام در سامانه معرفی میگردد.)

    

    

    

   1-       جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

    

    

                2-       بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی جهت ورود به کـلاس و امتحـان الـزامی می بـاشـد. 

    

    

    

   سازمان نظام مهندسی ساختمان

    

   استان كرمان   تماس با سازمان نظام مهندسی استان کرمان

   ساختمان مرکزی : کرمان، شهرک باهنر، خیابان بحرالعلوم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

   KermanCeo.ir © 1394 | کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان است. طراحی: نرم افزار آرشیو تصویر و فیلم