جلسه بررسی گردش کار صدور پایان کار, سند و عملیات نقشه برداری

جلسه بررسی گردش کار صدور پایان کار, سند و عملیات نقشه برداری

 

 

جلسه مشترک ریاست ثبت و اسناد و املاک استان، شهردار کرمان و ریاست سازمان با حضور معاونین ثبت و شهرداران مناطق و نماینده نقشه برداری هیات مدیره در اداره کل ثبت تشکیل، در این جلسه گردش کار مراجعه کارفرمایان به منظور دریافت پایان کار به شهرداری و پس از آن مراجعه به اداره کل ثبت و اخذ معرفی به منظور تعیین مهندس نقشه بردار توسط سازمان مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به مغایرت های موجود در پایان کارهای صادره و ضوابط صدور نقشه های ثبتی مقرر گردید کمیته سه نفره متشکل از نماینده سازمان نظام مهندسی:آقای مهندس حاج خلیلی- نماینده اداره کل ثبت و اسناد استان: آقای مهندس وهابی و نماینده شهرداری: سرکارخانم مهندس ایلاقی؛ در جلسات مشترک حضور و ظرف مدت یک ماه کارشناسی موضوع به عمل و پیشنهادات این کمیته در قالب تفاهم نامه سه جانبه عملیاتی گردد.

 

 آخرین مطالب