برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین معماری 97/3/8

برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین معماری 97/3/8

 

بـسـمـه تـعـالـی

بـرنـامـه کـلاس ارتـقـاء پـايـه مـهـنـدسـیـن معماری

عنوان دوره

رشته

صلاحیت

ارتقاءبه پایه

ساعت شروع کلاس

تاریخ شروع

تاریخ پایان

تاریخ امتحان


اصـول و مـبـانـي طـراحـي بـنـاهـاي بـلـنـدمـرتـبـه

معماری

نظارت و طراحی

پایه2به1

8:30 صبح

سـه شــنـبـه

97/3/8

چـهـارشــنـبـه

97/3/9

چـهـارشــنـبـه

97/3/9

 

تـوجـه:

1-   جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

2-   بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی جهت ورود به کـلاس و امتحـان الـزامی می بـاشـد.

 

 

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان کرمانآخرین مطالب