اطلاعیه بیمه تکمیل درمان

اطلاعیه بیمه تکمیل درمان

 قابل توجه کلیه اعضای استفاده کننده از خدمات بیمه تکمیل درمان

     نظر به قرارداد منعقده با شرکت بیمه تعاون و تحویل مدارک مبنی بر دریافت هزینه­ های درمان توسط اعضاء و کارکنان سازمان به این شرکت، از آنجا که برخی از اعضاء نسبت به عدم پرداخت یا پرداخت ناقص هزینه های درمان معترض می باشند؛ در راستای بررسی دلایل عدم پرداخت و پیگیری موضوع خواهشمند است، ضمن دریافت فرم پیوست نسبت به تکمیل آن اقدام و به همراه تصویر رسید مدارک تحویل شده به نماینده بیمه و سایر مدارک مورد نیاز تحویل سازمان (خانم ترازوزر) واقع در خیابان بحرالعلوم نمایید.

ضمناً از این تاریخ مدارک مربوط به دریافت هزینه های درمان نیز در روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه، از ساعت9:00 الی 13:00 راساٌ توسط سازمان (خانم ترازوزر) دریافت و به نماینده بیمه تعاون تحویل خواهد شد. بنابراین متقتضی است اعضاء و کارکنان محترم از تماس مستقیم با نماینده بیمه خودداری و مدارک خود را به سازمان تحویل نمائید.

فرم درخواست پیگیری مدارک تحویلی بیمه تکمیل درمان