...سایر
مناسبت ها
پیام ها و بیانیه ها
پیوندهای مفید
شرکت ها و دفاتر
ارتباط با سازمان

همایش حقوق مهندسی-97/02/01

نسخه چاپی 1397/01/26 - 09:29 تعداد بازدید:846

همایش حقوق مهندسی-97/02/01

 بـسـمـه تـعـالـی

 

قابل توجه كليه اعضاء داراي پروانه اشتغال

همايش "حقوق مهندسي (آشنايي با تغييرات آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان)"

 با امتياز  تـمـديـد پـروانـه اشـتـغـال

ردیـف

عنوان همايش

ساعت همايش

تاریخ همايش

1

حـقـوق مـهـنـدسـي (آشـنـايـي بـا تـغـيـيـرات آيـيـن نـامـه اجـرايـي قـانـون نـظـام مـهـنـدسـي و كـنـتـرل سـاخـتـمـان)

15 الي 19

شـنـبـه

97/02/01

تـوجـه:

1-      جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

2-      محل برگزاري همايش سالن آموزش سازمان مي باشد.

3-      بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی الـزامی می بـاشـد.

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

 

استان کرمانتماس با سازمان نظام مهندسی استان کرمان

ساختمان مرکزی : کرمان، شهرک باهنر، خیابان بحرالعلوم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

KermanCeo.ir © 1394 | کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان است. طراحی: نرم افزار آرشیو تصویر و فیلم