...سایر
مناسبت ها
پیام ها و بیانیه ها
پیوندهای مفید
شرکت ها و دفاتر
ارتباط با سازمان

تقویم آموزشی دوره های صلاحیت اجراورود به پایه مهندسین عمران و معماری در بهار1397

نسخه چاپی 1397/01/19 - 10:46 تعداد بازدید:1665

تقویم آموزشی دوره های صلاحیت اجراورود به پایه مهندسین عمران و معماری در بهار1397

 

بـسـمـه تـعـالـی

 

تقويم آموزشي دوره هاي صـلاحـيـت اجـرا ورود بـه پـايـه مـهـنـدسـیـن عـمـران و مـعـمـاري در بـهـار 1397

 

ردیـف

عنوان دوره

رشته

صلاحیت

ورود به پایه

ساعت شروع كلاس

تاریخ شروع

تاریخ پایان

تاریخ امتحان

1

نـکـات اجـرایـی سـازه هـاي بـتـن مـسـلـح (1)

عـمـران و

معماري

اجرا

3

8:30 صبح

چـهـارشـنـبـه

97/1/22

چـهـارشـنـبـه

97/1/22

چـهـارشـنـبـه

97/1/22

2

نـكـات اجـرايـي سـازه هـاي مـصـالـح بـنـايـي، ديـوارچـيـنـي، سـقـف، نـازك كـاري و نـمـاسـازي

عـمـران و

معماري

اجرا

3

8:30 صبح

پـنـجـشـنـبـه

97/1/23

پـنـجـشـنـبـه

97/1/23

پـنـجـشـنـبـه

97/1/23

3

مـصـالـح سـاخـتـمـانـی و اسـتـانـداردهـاي مـربـوطـه

عـمـران و

معماري

اجرا

3

8:30 صبح

چـهـارشـنـبـه

97/1/29

چـهـارشـنـبـه

97/1/29

چـهـارشـنـبـه

97/1/29

4

نـکـات اجـرایـی تـأسـيـسـات مـكـانـيـكـي                    سـاخـتـمـان (1)

عـمـران و

معماري

اجرا

3

15 عصر

پـنـجـشـنـبـه

97/1/30

پـنـجـشـنـبـه

97/1/30

پـنـجـشـنـبـه

97/1/30

5

آشـنـایـی بـا شـرح وظـایـف پـیـمـانـکـار

عـمـران و

معماري

اجرا

3

8:30 صبح

جـمـعـه

97/1/31

جـمـعـه

97/1/31

جـمـعـه

97/1/31

6

نـکـات اجـرایـی در تـخـريـب بـنـاهـاي فـرسـوده و آشـنـايـي بـا مـكـانـيـك خـاك و روشـهـاي مـتـداول گـودبـرداري و نـحـوه اجـراي سـازه نـگـهـبـان (1)

عـمـران و

معماري

اجرا

3

8:30 صبح

يـكـشـنـبـه

97/2/2

يـكـشـنـبـه

97/2/2

يـكـشـنـبـه

97/2/2

7

نـکـات اجـرایـی تـأسـيـسـات بـرقـي سـاخـتـمـان (1)

عـمـران و

معماري

اجرا

3

15 عصر

دوشـنـبـه

97/2/10

دوشـنـبـه

97/2/10

دوشـنـبـه

97/2/10

8

مـسـايـل اولـيـه كـارگـاهـي و نـكـات اجـرايـي

عـمـران و

معماري

اجرا

3

15 عصر

شـنـبـه

97/2/15

شـنـبـه

97/2/15

شـنـبـه

97/2/15

9

مـسـايـل اولـيـه كـارگـاهـي و نـكـات اجـرايـي

عـمـران و

معماري

اجرا

3

15 عصر

يـكـشـنـبـه

97/2/16

يـكـشـنـبـه

97/2/16

يـكـشـنـبـه

97/2/16

10

نـکـات اجـرایـی سـازه هـاي فـولادي (1)

عـمـران و

معماري

اجرا

3

8:30 صبح

يـكـشـنـبـه

97/2/23

يـكـشـنـبـه

97/2/23

يـكـشـنـبـه

97/2/23

11

نـکـات اجـرایـی پـي هاي سـطـحـي

عـمـران و

معماري

اجرا

3

8:30 صبح

دوشـنـبـه

97/2/24

دوشـنـبـه

97/2/24

دوشـنـبـه

97/2/24

 

تـوجـه:

( هر دوره حداکثر یک هفته قبل از برگزاری، جهت ثبت نام در سامانه معرفی میگردد.)

1-       جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

2-       بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی جهت ورود به کـلاس و امتحـان الـزامی می بـاشـد.

 

 

 

 

 

 

  سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان کرمانتماس با سازمان نظام مهندسی استان کرمان

ساختمان مرکزی : کرمان، شهرک باهنر، خیابان بحرالعلوم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

KermanCeo.ir © 1394 | کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان است. طراحی: نرم افزار آرشیو تصویر و فیلم