همایش رایگان بررسی ناپیوستگی های جوش در صنعت ساختمان 96/11/26

همایش رایگان بررسی ناپیوستگی های جوش در صنعت ساختمان 96/11/26

 بـسـمـه تعالی

 

 

سـازمـان نـظـام مـهـنـدسـي سـاخـتـمـان اسـتـان كـرمـان بـا هـمـكـاري انـجـمـن مـهـنـدسـيـن جـوش اسـتـان كـرمـان

هـمـايـش "بـررسـي نـاپـيـوسـتـگـي هـاي جـوش در صـنـعـت سـاخـتـمـان"

ويـژه مـهـنـدسـيـن عـمـران و مـعـمـار بـرگـزار مـي نـمـايـد.

ردیـف

عنوان همايش

ساعت همايش

تاریخ همايش

1

بـررسـي نـاپـيـوسـتـگـي هـاي جـوش در صـنـعـت سـاخـتـمـان

8 الي 14

پـنـجـشـنـبـه

96/11/26

تـوجـه:

1-     جـهـت ثـبـت نـام اعضا  بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

 

( افرادی که عضو سازمان نمی باشند می توانند از طریق لینک ثبت نام اقدام نمایند)

 

2-     ايـن هـمـايـش داراي امـتـيـاز تـمـديـد پـروانـه اشـتـغـال مـي بـاشـد.

3-     شرکت در دوره مذکور رایگان می باشد، مگر افرادی که تقاضای صدور گواهی مازاد بر گواهی رایج سازمان از انجمن جوش ایران را داشته باشند.هـزيـنـه صدور گواهی توسط انجمن جوش ایران مبلغ  250.000 ريال تعیین و تائیدگردیده است كه از طـريـق سامانه مهندسین قـابـل پـرداخـت اسـت. (افرادی که تمایلی به دریافت گواهی از انجمن جوش را ندارند فقط دوره را به صورت رزرو انتخاب فرمایند)

4-     مـحـل بـرگـزاري هـمـايـش تـالار وحـدت دانـشـگـاه شـهـيـد بـاهـنـر مـي بـاشـد.

5-     بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی الـزامی می بـاشـد.

 

 

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان کرمانآخرین مطالب