...سایر
مناسبت ها
پیام ها و بیانیه ها
پیوندهای مفید
شرکت ها و دفاتر
ارتباط با سازمان

تقویم آموزشی دوره های صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران ومعماری در زمستان 1396

نسخه چاپی 1396/11/11 - 10:47 تعداد بازدید:2070

تقویم آموزشی دوره های صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران ومعماری در زمستان 1396

 

بـسـمـه تـعـالـی

تقويم آموزشي دوره هاي صـلاحـيـت اجـرا ورود بـه پـايـه مـهـنـدسـیـن عـمـران و مـعـمـاري در زمـسـتـان 1396

ردیـف

عنوان دوره

رشته

صلاحیت

ورود به پایه

ساعت شروع كلاس

تاریخ شروع

تاریخ پایان

تاریخ امتحان

1

نـکـات اجـرایـی سـازه هـاي فـولادي (1)

عـمـران و

معماري

اجرا

3

8:30 صبح

چـهـارشـنـبـه

96/11/18

چـهـارشـنـبـه

96/11/18

چـهـارشـنـبـه

96/11/18

2

نـکـات اجـرایـی سـازه هـاي بـتـن مـسـلـح (1)

عـمـران و

معماري

اجرا

3

8:30 صبح

پـنـجـشـنـبـه

96/11/19

پـنـجـشـنـبـه

96/11/19

پـنـجـشـنـبـه

96/11/19

3

نـکـات اجـرایـی تـأسـيـسـات بـرقـي سـاخـتـمـان (1)

عـمـران و

معماري

اجرا

3

8:30 صبح

جـمـعـه

96/11/20

جـمـعـه

96/11/20

جـمـعـه

96/11/20

4

مـصـالـح سـاخـتـمـانـی و اسـتـانـداردهـاي مـربـوطـه

عـمـران و

معماري

اجرا

3

8:30 صبح

چـهـارشـنـبـه

96/11/25

چـهـارشـنـبـه

96/11/25

چـهـارشـنـبـه

96/11/25

5

نـکـات اجـرایـی تـأسـيـسـات مـكـانـيـكـي           سـاخـتـمـان (1)

عـمـران و

معماري

اجرا

3

15 عصر

چـهـارشـنـبـه

96/12/02

چـهـارشـنـبـه

96/12/02

چـهـارشـنـبـه

96/12/02

6

نـكـات اجـرايـي سـازه هـاي مـصـالـح بـنـايـي، ديـوارچـيـنـي، سـقـف، نـازك كـاري و نـمـاسـازي

عـمـران و

معماري

اجرا

3

8:30 صبح

يـكـشـنـبـه

96/12/06

يـكـشـنـبـه

96/12/06

يـكـشـنـبـه

96/12/06

7

نـکـات اجـرایـی در تـخـريـب بـنـاهـاي فـرسـوده و آشـنـايـي بـا مـكـانـيـك خـاك و روشـهـاي مـتـداول گـودبـرداري و نـحـوه اجـراي سـازه نـگـهـبـان (1)

عـمـران و

معماري

اجرا

3

8:30 صبح

پـنـجـشـنـبـه

96/12/10

پـنـجـشـنـبـه

96/12/10

پـنـجـشـنـبـه

96/12/10

8

آشـنـایـی بـا شـرح وظـایـف پـیـمـانـکـار

عـمـران و

معماري

اجرا

3

8:30 صبح

جـمـعـه

96/12/11

جـمـعـه

96/12/11

جـمـعـه

96/12/11

9

نـکـات اجـرایـی پـي هاي سـطـحـي

عـمـران و

معماري

اجرا

3

8:30 صبح

سـه شـنـبـه

96/12/15

سـه شـنـبـه

96/12/15

سـه شـنـبـه

96/12/15

10

مـسـايـل اولـيـه كـارگـاهـي و نـكـات اجـرايـي

عـمـران و

معماري

اجرا

3

8:30 صبح

پـنـجـشـنـبـه

96/12/24

پـنـجـشـنـبـه

96/12/24

پـنـجـشـنـبـه

96/12/24

تـوجـه:

( هر دوره حداکثر یک هفته قبل از برگزاری، جهت ثبت نام در سامانه معرفی میگردد.)

1-       جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

2-       بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی جهت ورود به کـلاس و امتحـان الـزامی می بـاشـد.

 

 

 

 

   سازمان نظام مهندسی ساختمان

 

استان کرمان

 تماس با سازمان نظام مهندسی استان کرمان

ساختمان مرکزی : کرمان، شهرک باهنر، خیابان بحرالعلوم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

KermanCeo.ir © 1394 | کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان است. طراحی: نرم افزار آرشیو تصویر و فیلم