...سایر
مناسبت ها
هیات اجرایی
  پیام ها و بیانیه ها
  پیوندهای مفید
  شرکت ها و دفاتر
  ارتباط با سازمان
  نماد الکترونیکی
  خدمات الکترونیک

   تقویم آموزشی دوره های صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران ومعماری در زمستان 1396

   نسخه چاپی 1396/11/11 - 10:47 تعداد بازدید:2281

   تقویم آموزشی دوره های صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران ومعماری در زمستان 1396

    

   بـسـمـه تـعـالـی

   تقويم آموزشي دوره هاي صـلاحـيـت اجـرا ورود بـه پـايـه مـهـنـدسـیـن عـمـران و مـعـمـاري در زمـسـتـان 1396

   ردیـف

   عنوان دوره

   رشته

   صلاحیت

   ورود به پایه

   ساعت شروع كلاس

   تاریخ شروع

   تاریخ پایان

   تاریخ امتحان

   1

   نـکـات اجـرایـی سـازه هـاي فـولادي (1)

   عـمـران و

   معماري

   اجرا

   3

   8:30 صبح

   چـهـارشـنـبـه

   96/11/18

   چـهـارشـنـبـه

   96/11/18

   چـهـارشـنـبـه

   96/11/18

   2

   نـکـات اجـرایـی سـازه هـاي بـتـن مـسـلـح (1)

   عـمـران و

   معماري

   اجرا

   3

   8:30 صبح

   پـنـجـشـنـبـه

   96/11/19

   پـنـجـشـنـبـه

   96/11/19

   پـنـجـشـنـبـه

   96/11/19

   3

   نـکـات اجـرایـی تـأسـيـسـات بـرقـي سـاخـتـمـان (1)

   عـمـران و

   معماري

   اجرا

   3

   8:30 صبح

   جـمـعـه

   96/11/20

   جـمـعـه

   96/11/20

   جـمـعـه

   96/11/20

   4

   مـصـالـح سـاخـتـمـانـی و اسـتـانـداردهـاي مـربـوطـه

   عـمـران و

   معماري

   اجرا

   3

   8:30 صبح

   چـهـارشـنـبـه

   96/11/25

   چـهـارشـنـبـه

   96/11/25

   چـهـارشـنـبـه

   96/11/25

   5

   نـکـات اجـرایـی تـأسـيـسـات مـكـانـيـكـي           سـاخـتـمـان (1)

   عـمـران و

   معماري

   اجرا

   3

   15 عصر

   چـهـارشـنـبـه

   96/12/02

   چـهـارشـنـبـه

   96/12/02

   چـهـارشـنـبـه

   96/12/02

   6

   نـكـات اجـرايـي سـازه هـاي مـصـالـح بـنـايـي، ديـوارچـيـنـي، سـقـف، نـازك كـاري و نـمـاسـازي

   عـمـران و

   معماري

   اجرا

   3

   8:30 صبح

   يـكـشـنـبـه

   96/12/06

   يـكـشـنـبـه

   96/12/06

   يـكـشـنـبـه

   96/12/06

   7

   نـکـات اجـرایـی در تـخـريـب بـنـاهـاي فـرسـوده و آشـنـايـي بـا مـكـانـيـك خـاك و روشـهـاي مـتـداول گـودبـرداري و نـحـوه اجـراي سـازه نـگـهـبـان (1)

   عـمـران و

   معماري

   اجرا

   3

   8:30 صبح

   پـنـجـشـنـبـه

   96/12/10

   پـنـجـشـنـبـه

   96/12/10

   پـنـجـشـنـبـه

   96/12/10

   8

   آشـنـایـی بـا شـرح وظـایـف پـیـمـانـکـار

   عـمـران و

   معماري

   اجرا

   3

   8:30 صبح

   جـمـعـه

   96/12/11

   جـمـعـه

   96/12/11

   جـمـعـه

   96/12/11

   9

   نـکـات اجـرایـی پـي هاي سـطـحـي

   عـمـران و

   معماري

   اجرا

   3

   8:30 صبح

   سـه شـنـبـه

   96/12/15

   سـه شـنـبـه

   96/12/15

   سـه شـنـبـه

   96/12/15

   10

   مـسـايـل اولـيـه كـارگـاهـي و نـكـات اجـرايـي

   عـمـران و

   معماري

   اجرا

   3

   8:30 صبح

   پـنـجـشـنـبـه

   96/12/24

   پـنـجـشـنـبـه

   96/12/24

   پـنـجـشـنـبـه

   96/12/24

   تـوجـه:

   ( هر دوره حداکثر یک هفته قبل از برگزاری، جهت ثبت نام در سامانه معرفی میگردد.)

   1-       جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

   2-       بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی جهت ورود به کـلاس و امتحـان الـزامی می بـاشـد.

    

    

    

    

      سازمان نظام مهندسی ساختمان

    

   استان کرمان

       تماس با سازمان نظام مهندسی استان کرمان

   ساختمان مرکزی : کرمان، شهرک باهنر، خیابان بحرالعلوم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

   KermanCeo.ir © 1394 | کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان است. طراحی: نرم افزار آرشیو تصویر و فیلم