...سایر
مناسبت ها
پیام ها و بیانیه ها
پیوندهای مفید
شرکت ها و دفاتر
ارتباط با سازمان

تقویم آموزشی دوره های ارتقا پایه نظام مهندسی ساختمان استان کرمان در تابستان 96

نسخه چاپی 1396/03/27 - 13:17 تعداد بازدید:3499

تقویم آموزشی دوره های ارتقا پایه نظام مهندسی ساختمان استان کرمان در تابستان 96

 

 بـسـمـه تـعـالـی

 

تقویم آموزشی دوره های ارتقاء پایه نظام مهندسی ساختمان استان کرمان در تابستان 1396

ردیـف

عنوان دوره

رشته

صلاحیت

ارتقاءبه پایه

ساعت شروع كلاس

تاریخ شروع

تاریخ پایان

تاریخ امتحان

 

1

سـيـسـتـم هـاي مـقـاوم فـلـزي و بـتـنـي

عمران

محاسبات

پایه3به2

8:30 صبح

يـكـشــنـبـه

96/4/11

دوشــنـبـه

96/4/12

دوشــنـبـه

96/4/12

شروع ثبت نام

2

سـيـسـتـم هـاي مـقـاوم بـتـن آرمـه

عمران

محاسبات

پایه2به1

8:30 صبح

يـكـشــنـبـه

96/4/11

دوشــنـبـه

96/4/12

دوشــنـبـه

96/4/12

شروع ثبت نام

3

مـعـمـاري پـايـدار و روشـهـاي صـرفـه جـوئـي انـرژي در سـاخـتـمـان

معماري

نظارت و طراحي

پایه3به2

8:30 صبح

سـه شــنـبـه

96/4/13

چـهـارشــنـبـه

96/4/14

چـهـارشــنـبـه

96/4/14

 شروع ثبت نام

4

تـأسـيـسـات بـهـداشـتـي

مكانيك

نظارت و طراحي

پایه3به2

8:30 صبح

شــنـبـه

96/4/24

يـكـشــنـبـه

96/4/25

يـكـشــنـبـه

96/4/25

 شروع ثبت نام

5

سـاخـتـمـانـهـاي هـوشـمـنـد 1

برق

نظارت و طراحي

پایه3به2

8:30 صبح

دوشــنـبـه

26/4/96

سـه شــنـبـه

27/4/96

سـه شــنـبـه

27/4/96

 شروع ثبت نام

6

سـاخـتـمـانـهـاي هـوشـمـنـد 2

برق

نظارت و طراحي

پایه2به1

8:30 صبح

دوشــنـبـه

26/4/96

سـه شــنـبـه

27/4/96

سـه شــنـبـه

27/4/96

 شروع ثبت نام

7

عـايـق بـنـدي صـوتـي و حـرارتـي و     سـيـسـتـم هـاي اطـفـاي حـريـق

مكانيك

نظارت و طراحي

پایه2به1

8:30 صبح

شــنـبـه

7/5/96

يـكـشــنـبـه

8/5/96

يـكـشــنـبـه

8/5/96

 شروع ثبت نام

8

مـديـريـت تـعـمـيـر و نـگـهـداري تـأسـيـسـات سـاخـتـمـانـهـا

مكانيك

نظارت و طراحي

پایه3به2

8:30 صبح

چـهـارشــنـبـه

18/5/96

پـنـجـشـنـبـه

19/5/96

پـنـجـشـنـبـه

19/5/96

 شروع ثبت نام

9

مـبـانـي گـودبـرداري، ژئـوتـكـنـيـك و           سـازه هـاي نـگـهـبـان

عمران

نظارت

پایه3به2

8:30 صبح

پـنـجـشـنـبـه

96/6/2

جـمـعـه

96/6/3

جـمـعـه

96/6/3

 شروع ثبت نام

10

روشـهـاي تـعـمـيـر، مـرمـت و تـقـويـت         سـازه هـا

عمران

نظارت

پایه2به1

8:30 صبح

سـه شــنـبـه

96/6/14

چـهـارشــنـبـه

96/6/15

چـهـارشــنـبـه

96/6/15

 

11

مـقـاوم سـازي سـازه هـاي فـولادي و بـتـنـي

عمران

محاسبات

پایه2به1

8:30 صبح

سـه شــنـبـه

96/6/14

چـهـارشــنـبـه

96/6/15

چـهـارشــنـبـه

96/6/15

 

12

مـعـمـاري زمـيـنـه گـرا در بافـتـهـا

معماري

نظارت و طراحي

پایه2به1

8:30 صبح

شــنـبـه

96/6/25

يـكـشــنـبـه

96/6/26

يـكـشــنـبـه

96/6/26

 

13

مـصـالـح و فـنـاوري‌هـاي نـويـن در صـنـعـت سـاخـتـمـان

معماري

نظارت و طراحي

پایه3به2

8:30 صبح

چـهـارشــنـبـه

96/6/29

پـنـجـشـنـبـه

96/6/30

پـنـجـشـنـبـه

96/6/30

 

 

 

 

 

تـوجـه:

1-     جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد. (هر دوره حداکثر 10 روز قبل از برگزاری جهت ثبت نام در سامانه مهندسین معرفی می گردد)

2-    بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی جهت ورود به کـلاس و امتحـان الـزامی می بـاشـد.

 

 

 

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان كرمانتماس با سازمان نظام مهندسی استان کرمان

ساختمان مرکزی : کرمان، شهرک باهنر، خیابان بحرالعلوم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

KermanCeo.ir © 1394 | کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان است. طراحی: نرم افزار آرشیو تصویر و فیلم