اطلاعیه مجمع صندوق رفاه

اطلاعیه مجمع صندوق رفاه

اطلاعیه مجمع صندوق رفاه 

مجمع عمومی صندوق رفاه در ساعت 16مورخ 95/07/27 در محل سالن آموزش سازمان برگزار می گردد.

کسانیکه مایل به عضویت در هیات مدیره و بازرسی صندوق می باشند بایستی تقاضای کتبی خود را تا تاریخ 95/07/26 به خانم مهندس رمضانی در ساختمان شماره 2 تحویل نمایند.

تذکر:

در صورتیکه در تاریخ 95/07/27 مجمع عمومی صندوق به حد نصاب نرسید تشکیل مجمع عمومی نوبت دوم در ساعت 16 مورخ 95/08/03 برگزار می گردد.آخرین مطالب