تعرفه خدمات مهندسین ترافیک در ساختمان

تعرفه خدمات مهندسین ترافیک در ساختمان

در خصوص ابلاغ شرح وظایف مهندسین ترافیک در مطالعات عارضه سنجی و تغییر کاربری ساختمان ها، به پیوست تعرفه انجام خدمات مطالعات مذکورکه به تائید گروه تخصصی ترافیک شورای مرکزی رسیده است ابلاغ میگردد.