ابلاغ ویرایش جدید قرارداد نظارت

ابلاغ ویرایش جدید قرارداد نظارت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به پیوست ویرایش چهارم قرارداد نظارت که از تاریخ 1400/05/15 ملاک عمل خواهد بود ابلاغ میشود.

قرارداد نظارت- ویرایش چهارمآخرین مطالب