اطلاعیه مطالعه صورتجلسه ژئوتکنیک

اطلاعیه مطالعه صورتجلسه ژئوتکنیک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 به اطلاع می رساند باتوجه به ابلاغ صورتجلسه جدید بسترسازی در مورخ 1400/04/01 کلیه پروژه هایی که تاریخ ثبت آنها تا مورخ 1400/03/31 می باشد تا 1400/05/31 فرصت دارند که نسبت به تحویل دفترچه مطالعات ژئوتکنیک با صورتجلسه قبلی اقدام نمایند. بدیهی است بعد از تاریخ فوق کلیه مطالعات ژئوتکنیک نیاز به پیوست صورتجلسه جدید را خواهند داشتآخرین مطالب