تمدید پروانه اشتغال

تمدید پروانه اشتغال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طبق بخشنامه دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی، اعتبار پروانه های اشتغال به کار کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از مهندسی، کاردانی و معماران تجربی که تاریخ اعتبار پروانه ایشان از ابتدای سال 1399 پایان یافته است، تا تاریخ 1400/04/31 تمدید می گردد. همچنین کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که تاریخ پروانه اشتغال به کار ایشان در دوره زمانی 1398/11/01 تا 1398/12/29 منقضی شده، موظفند تا تاریخ 1400/03/31 نسبت به تمدید پروانه اشتغال به کار خود اقدام نمایند. در غیر این صورت، پروانه ایشان از 1400/04/01 بی اعتبار خواهد بود.